Vyhláška č. 143/1960 Zb.Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany

Čiastka 59/1960
Platnosť od 10.10.1960 do30.09.1976
Účinnosť od 01.10.1960 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

ministra výstavby

zo 16. septembra 1960,

ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany

Minister výstavby v dohode s ministrom národnej obrany ustanovuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v znení § 3 vládneho nariadenia č. 52/1960 Zb. o zrušení Štátneho výboru pre výstavbu:


§ 1

Právomoc stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastňovania a náhrady za vyvlastnenie (§§ 18 až 22 zákona č. 87/1958 Zb.), sa prenáša na orgány Ministerstva národnej obrany pri stavbách Ministerstva národnej obrany, Ministerstva dopravy - Veliteľstvo železničného vojska a Sväzu pre spoluprácu s armádou prevádzaných pre účely obrany štátu, pri bytových stavbách na uzatvorenom území vyhradenom pre Československú ľudovú armádu a pri bytových stavbách vnútri uzavretých objektov a zariadení Československej ľudovej armády.*)

§ 2

(1) Za stavby prevádzané pre účely obrany štátu sa podľa tejto vyhlášky považujú:

a) stavby (stavebné práce) zaradené do plánu investičnej výstavby Ministerstva národnej obrany alebo Ministerstva dopravy - Veliteľstvo železničného vojska, pokiaľ nejde o bytové stavby a pokiaľ nejde o účelové stavby (stavebné práce) pre Sväz pre spoluprácu s armádou alebo pre organizácie podriadené Ministerstvu národnej obrany budované mimo uzavretého územia vyhradeného pre Československú ľudovú armádu a mimo jej uzavretých objektov a zariadení,

b) stavby (objekty) v správe Ministerstva národnej obrany alebo Ministerstva dopravy - Veliteľstvo železničného vojska užívané vojenskými orgánmi, organizáciami podriadenými Ministerstvu národnej obrany alebo Sväzom pre spoluprácu s armádou,

c) stavby (objekty) prenajaté Ministerstvu národnej obrany alebo Ministerstvu dopravy - Veliteľstvo železničného vojska a užívané vojenskými orgánmi a organizáciami podriadenými Ministerstvu národnej obrany,

d) stavby (objekty) v správe alebo v užívaní Sväzu pre spoluprácu s armádou alebo organizácií podriadených Ministerstvu národnej obrany vybudované na uzavretom území vyhradenom pre Československú ľudovú armádu a vnútri ich objektov a zariadení.

(2) Za uzavreté územie vyhradené pre Československú ľudovú armádu sa považuje územie vojenských újazdov.

(3) Za uzavreté objekty a zariadenia Československej ľudovej armády sa považujú stavby (objekty) a zariadenia vrátane pozemkov v priestoroch vyhradených pre Československú ľudovú armádu (napr. kasárenské celky, strelnice, cvičištia, vyhradené komunikácie).

§ 3

(1) Právomoc stavebných úradov vykonávajú v rozsahu uvedenom v § 1 zásadne vojenské stavebné úrady krajských vojenských ubytovacích a stavebných správ (ďalej len „KVUSS“). Ministerstvo národnej obrany si však môže pri menovite určených stavbách vyhradiť, že túto právomoc bude vykonávať samo alebo orgánmi ním určenými.

(2) Právomoc stavebných úradov vykonáva:

a) Vojenský stavebný úrad KVUSS Praha na území Stredočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Plzeň na území Západočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Hradec Králové so sídlom v Pardubiciach na území Východočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Brno na území Juhomoravského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Bratislava na území Západoslovenského kraja,

b) Vojenský stavebný úrad MsVUSS Praha na území hlavného mesta Prahy,

Vojenský stavebný úrad KVUSS České Budějovice na území Juhočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Ústí nad Labem so sídlom v Litoměřiciach na území Severočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Ostrava so sídlom v Olomouci na území Severomoravského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Banská Bystrica na území Stredoslovenského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Košice na území Východoslovenského kraja.

(3) Vojenské stavebné úrady uvedené v odseku 2 písm. a) vykonávajú okrem právomoci na území príslušného kraja ešte právomoc stavebného úradu pri stavbách (stavebných prácach) investičnej povahy prevádzaných dodávateľským spôsobom, a to až do vydania rozhodnutia o povolení na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) v týchto krajoch:

Vojenský stavebný úrad KVUSS Praha na území hlavného mesta Prahy a Severočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Plzeň na území Juhočeského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Brno na území Severomoravského kraja,

Vojenský stavebný úrad KVUSS Bratislava na území Stredoslovenského a Východoslovenského kraja.

(4) Povolenie na uvedenie stavieb do trvalej prevádzky (používania) prevádzané pre Sväz pre spoluprácu s armádou vydávajú v rozsahu svojej právomoci orgány uvedené v odsekoch 2 a 3; pri iných stavbách vydávajú toto povolenie orgány určené Ministerstvom národnej obrany.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960.


Minister:

Beran v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pôsobnosť orgánov územného plánovania zostáva však nedotknutá.