Vyhláška č. 140/1960 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky

Čiastka 56/1960
Platnosť od 28.09.1960 do31.12.1962
Účinnosť od 01.10.1960 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.

140

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 10. septembra 1960

o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 11 a § 26 ods. 1 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich:


§ 1

(1) Štátne arbitráže pri krajských národných výboroch sa poverujú rozhodovaním

a) predzmluvných a majetkových sporov, ak majú strany sídlo v obvode toho istého krajského národného výboru,

b) majetkových sporov, v ktorých hodnota sporu nepresahuje pri začatí konania 50 000,- Kčs, ak majú strany sídlo v obvodoch rôznych krajských národných výborov.

(2) Poverenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na spory, v ktorých jednou zo strán je

a) ústredný úrad alebo ústredný orgán, Slovenská národná rada, jej orgán alebo slovenský oblastný orgán,

b) organizácia podriadená Ministerstvu národnej obrany, Ministerstvu vnútra alebo Ministerstvu zahraničného obchodu, a ďalej na spory,

c) v ktorých predmetom sporu sú dodávky (poddodávky) vojenskej techniky alebo pre vojenskú techniku.

(3) Príslušnosť poverených štátnych arbitráží sa spravuje sídlom odporcu; ak je odporcov viac, sídlom ktoréhokoľvek z nich.

§ 2

(1) Zo sporov, pre rozhodovanie ktorých je príslušná Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky, zveruje sa jej organizačnému útvaru v Bratislave, rozhodovanie:

a) sporov, v ktorých jednou zo strán je Slovenská národná rada, jej orgán alebo slovenský oblastný orgán,

b) predzmluvných sporov a majetkových sporov, v ktorých hodnota sporu presahuje pri začatí konania Kčs 50 000,-, ak majú strany sídlo v obvodoch rôznych krajov a aspoň jedna z nich má sídlo na Slovensku.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na spory, v ktorých

a) jednou zo strán je Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo zahraničného obchodu alebo organizácia týmto ministerstvám podriadená, alebo

b) predmetom sporu sú dodávky (poddodávky) vojenskej techniky alebo pre vojenskú techniku.

(3) Arbitrážne žiadosti v sporoch uvedených v odseku 1 sa podávajú u organizačného útvaru Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave.

§ 3

(1) Návrhy na preskúmanie rozhodnutí arbitráže sa podávajú u tej arbitráže, ktorá spor rozhodla; ak rozhodol spor organizačný útvar Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave, podávajú sa u tohto útvaru.

(2) Pokiaľ si to hlavný arbiter Československej socialistickej republiky vyhradí, je hlavný arbiter štátnej arbitráže, ktorá rozhodla na základe poverenia podľa § 1, povinný predkladať mu rozhodnutia sporu na preskúmanie. Návrhy na preskúmanie rozhodnutí štátnych arbitráží pri krajských národných výboroch na Slovensku sa predkladajú v tomto prípade organizačnému útvaru Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave.

§ 4

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, podľa potrieb vykonávania štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo z iných dôležitých dôvodov, výnimky alebo odchýlky z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 5

Zrušuje sa:

a) vyhláška hlavného arbitra Československej republiky č. 148/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej republiky v znení vyhlášok č. 93/1958 Ú. l. (Ú. v.) a č. 224/1959 Ú. l. (Ú. v.) ako aj opatrenia podľa nej vydané,

b) vyhláška hlavného arbitra pre Slovensko č. 157/1957 Ú. v. o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž pre Slovensko v znení vyhlášky č. 237/1959 Ú. v.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960. Spory, v ktorých bolo konanie začaté pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, rozhodnú arbitráže, u ktorých konanie bolo začaté; spory začaté u Štátnej arbitráže pre Slovensko rozhodne organizačný útvar Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.