Zákon č. 14/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960

Čiastka 7/1960
Platnosť od 11.03.1960 do31.12.1960
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1960

14

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 3. marca 1960

o rozpočte Slovenska na rok 1960

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úlohy rozpočtu Slovenska na rok 1960

Úlohou rozpočtu Slovenska na rok 1960 ako súčasti jednotného štátneho rozpočtu Československej republiky je zabezpečiť na základe tvorivej aktivity pracujúcich potrebné finančné prostriedky pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska v súlade s plánom rozvoja hospodárstva Slovenska riadeného Sborom povereníkov a prispieť tak k úspešnému splneniu druhého päťročného plánu a k vytvoreniu najlepšej základne pre tretí päťročný plán.

§ 2

Určenie výšky rozpočtu Slovenska

(1) Príjmy rozpočtu Slovenska sa určujú sumou 15 457 277 000 Kčs a výdavky sumou 19 117 964 000 Kčs.

(2) V rozpočte Slovenska sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky činia 9 444 873 000 Kčs.

(3) V rozpočte Slovenska nie sú zahrnuté úseky hospodárstva, ktoré na Slovensku riadia priamo ministerstvá a ostatné celoštátne orgány.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykoná ho povereník financií a ostatní členovia Sboru povereníkov.


Benada v. r.

Strechaj v. r.

Majling v. r.

aj za povereníka financií
J. Marcellyho

Bortel v. r.

aj za povereníka spotrebného priemyslu
M. Hrušovského

Štencl v. r.

Inž. Marko v. r.

Chudík v. r.

Jeleň v. r.

Gajdošík v. r.

Dr. h. c. Horák v. r.

Biľak v. r.

Fajnor v. r.

Dr. Gešo v. r.

Inž. Krčmárik v. r.

Dr. h. c. Lukačovič v. r.

Paulovič v. r.

Inž. Takáč v. r.

Török v. r.


1. príloha zákona SNR č. 14/1960 Zb.

Celkový prehľad rozpočtu Slovenska na rok 1960

Príjmy Kčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora12 210 570Hospodárstvo7 900 495
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva2 362 021Kultúrne a sociálne opatrenia10 470 118
Ostatné príjmy884 686Správa747 351
Úhrn15 457 277Úhrn19 117 964

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v rozpočte Slovenska

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Vlastné príjmy1 646 850Hospodárstvo3 694 778
Podiely na štátnych príjmoch942 997Kultúrne a sociálne opatrenia5 215 992
Prídel z rozpočtu Slovenska6 855 026Správa 534 173
Úhrn9 444 873Úhrn9 444 873

2. príloha zákona SNR č. 14/1960 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov krajov na Slovensku (v tisícoch Kčs)

KrajVlastné príjmyPodiely na štátnych príjmochPrídely zo štátneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Bratislava ÚNV163 13499 595521 507784 236784 236
Bratislavský342 004219 416959 7771 521 1971 521 197
Nitriansky295 502202 1691 128 1441 625 8151 625 815
Banskobystrický213 596109 7891 058 9331 382 3181 382 318
Žilinský230 566111 943924 4531 266 9621 266 962
Košický205 76397 7601 166 8431 470 3661 470 366
Prešovský186 47298 1411 040 3781 324 9911 324 991
Vysoké Tatky MsNV5 6141 28750 47857 37957 379
Piešťany MsNV4 1992 8974 51311 60911 609
Slovenské kraje1 646 850942 9976 855 0269 444 8739 444 873