Vyhláška č. 129/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva

Čiastka 52/1960
Platnosť od 30.08.1960 do30.09.1961
Účinnosť od 01.09.1960 do30.09.1961
Zrušený 104/1961 Zb.

OBSAH

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 26. júla 1960

o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva

Ministerstvo zdravotníctva ustanovuje v dohode s Ministerstvom spravodlivosti podľa § 7 zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva a § 5 ods. 3 zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení zákona č. 17/1957 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 249/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva, sa pozmeňuje a doplňuje takto:

1. § 2 ods. 2 písm. b) znie:

b) najmenej tri žijúce deti“.

2. § 3 ods. 1 znie:

„Žena žiadajúca o umelé prerušenie tehotenstva sa obráti buď priamo alebo prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára na prednostu ženského a pôrodníckeho oddelenia nemocnice s poliklinikou, ktorá je príslušná podľa miesta jej trvalého pobytu, a oznámi mu svoje dôvody. Žena sa však môže obrátiť aj na prednostu ženského a pôrodníckeho oddelenia nemocnice s poliklinikou, ktorá nie je príslušná podľa miesta jej trvalého pobytu, a to aj v inom okrese.“

3. § 3 ods. 2 znie:

„Prednosta ženského a pôrodníckeho oddelenia nemocnice s poliklinikou predloží žiadosť komisií. Komisia sa zriaďuje pri okresnom ústave národného zdravia pri každej nemocnici s poliklinikou a skladá sa z riaditeľa nemocnice s poliklinikou alebo ním povereného zástupcu, ktorý riadi jej rokovanie (predseda komisie) a z prednostu ženského a pôrodníckeho oddelenia nemocnice s poliklinikou. Ďalšieho člena komisie a jeho náhradníka vymenúva okresný národný výbor, a to ženu životom skúsenú a požívajúcu dôveru a vážnosť. Funkcia tejto členky komisie je čestnou funkciou, vykonávanou vo všeobecnom záujme; výkonom tejto činnosti nesmie byť členka komisie ukrátená na svojich nárokoch plynúcich jej zo zamestnaneckého pracovného pomeru.

Predseda komisie môže v prípade potreby na rokovanie prizvať ako odborného poradcu ďalšieho odborníka, z odboru ktorého je lekárska indikácia alebo kontraindikácia.“

4. § 5 znie:

„Vykonanie umelého prerušenia tehotenstva je bezodplatné.“

5. K ustanoveniu § 6, ktoré sa označuje ako odsek 1, sa pripojuje odsek 2 tohto znenia:

(2) Komisia po zvážení všetkých okolností prejednávaného prípadu rozhodne, či je potrebné vyrozumieť rodičov ženy mladšej ako 15 rokov o tom, že žiada o umelé prerušenie tehotenstva.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1960.


Minister:

v z. dr. Vyšohlíd v. r.