128

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 15. augusta 1960,

ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 4 ods. 2 a § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 75/1952 Zb., o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií v znení zákona č. 59/1956 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Kto podlieha dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií (poplatník)

(1) Dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií (ďalej len „daň“) podliehajú podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona družstvá výrobné, spotrebné, bytové a všetky ostatné družstvá, družstevné sväzy všetkých stupňov, Ústredná rada družstiev a ich samostatné podniky, ktorých právne pomery upravuje zákon č. 53/1954 Zb. o ľudových družstvách a družstevných organizáciách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 20/1956 Zb.

(2) Podľa § 1 ods. 1. písm. b) zákona podliehajú dani podniky týchto organizácií: Čs. sväzu záhradkárov a ovocinárov, Čs. poľovníckeho sväzu rybárov, Čs. sväzu včelárov, socialistických združení osôb a spolkov zriadených podľa skorších všeobecných predpisov o spolčovaní a spoločné družstevné podniky jednotných roľníckych družstiev.

(3) Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona podliehajú dani účastinné spoločnosti a ostatné združenia osôb s výnimkou tých, ktorých účastiny alebo podiely sú úplne v socialistickom vlastníctve. Ostatnými združeniami osôb sú či už súkromné združenia osôb podľa § 489 a nasl. Občianskeho zákonníka, alebo likvidujúce verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod. Daňová povinnosť poplatníka nie je dotknutá, ak je jeho majetková podstata pod národnou správou.

§ 2

Kto nepodlieha dani

Dani nepodliehajú:

1. jednotné roľnícke družstvá,

2. stavebné bytové družstvá zriadené podľa zákona č. 27/1959 Zb.,

3. podniky a zariadenia, ktoré odvádzajú zisk do štátneho rozpočtu,

4. osobitné rozpočtové organizácie ústredne spravované (divadlá, Československý film a iné),

5. kultúrne fondy zriadené podľa § 73 zákona č. 115/1953 Zb. o autorskom práve,

6. zariadenia spravované národnými výbormi (osvetové besedy a pod.).

§ 3

Čo podlieha dani

(1) U družstiev a družstevných organizácií, u účastinných spoločností a ostatných združení osôb podliehajú dani zisky z celkovej ich činnosti a zo všetkých príjmových zdrojov (pozemkov, budov, podnikov, majetkových práv, z prebytkov zo správnej činnosti a pod.).

(2) U dobrovoľných podnikov a iných organizácií podliehajú dani len zisky z trvalej hospodárskej činnosti smerujúcej na dosiahnutie zisku.

(3) U poplatníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nerozhoduje, kde sa nachádza ich príjmový zdroj, podliehajúci zdaneniu. Zisky z príjmových zdrojov, ktoré sa nachádzajú v cudzine, zdaňujú sa však v tuzemsku len vtedy, ak nie sú preukázateľne zdanené podobnou daňou v cudzine.

(4) Poplatníci, ktorí majú sídlo v cudzine, podliehajú dani z príjmových zdrojov, ktoré sú na území Československej socialistickej republiky. Ak má napr. cudzozemská účastinná spoločnosť v tuzemsku pozemky, budovy, podnik, alebo ak poberá v tuzemsku príjmy z prenájmu alebo z iných majetkových práv, podliehajú zisky z týchto príjmových zdrojov dani.

(5) Dani podliehajú prebytky daňových subjektov dosiahnuté při skončení likvidácie.

(6) Dani podliehajú prírastky základného (rezervného) fondu z nezdanených prostriedkov.

§ 4

Zdaňovacie obdobie

(1) Zdaňovacím obdobím spravidla je kalendárny rok. Za ten rok, v ktorom došlo k zániku daňovej povinnosti, môže byť daň vyrúbená ešte pred uplynutím tohto roku.

(2) Daňová povinnosť družstiev a družstevných organizácií, účastinných spoločností a ostatných združení osôb začína sa dňom, ktorým vznikli a končí dňom, ktorým úplne zanikli (zlúčením, ukončením likvidácie). U dobrovoľných podnikov a iných organizácií daňová povinnosť sa začína dňom, ktorým začali hospodársku činnosť a končí sa dňom, ktorým úplne a trvale prestali túto činnosť uskutočňovať.

(3) Vznik a zánik daňovej povinnosti je povinný poplatník oznámiť do 15 dní príslušnému okresnému národnému výboru.

§ 5

Základ dane

(1) Základom dane je spravidla zisk dosiahnutý za zdaňovacie obdobie neskrátený o prevod súvahových strát z minulých rokov.

(2) U družstiev a družstevných organizácií je základom dane súvahový zisk, ku ktorému sa pripočítajú prírastky základného (rezervného) fondu z nezdanených prostriedkov a daň účtovaná na ťarchu zisku. Od súvahového zisku sa odpočítajú prípadné zisky podľa § 8 tejto vyhlášky a prijaté subvencie.

(3) U dobrovoľných podnikov a iných organizácií základom dane je zisk, ku ktorému sa pripočíta daň účtovaná na ťarchu zisku, alebo do nákladov. Od zisku sa odpočítajú prijaté subvencie.

(4) U účastinných spoločností a ostatných združení osôb základom dane je zisk. K zisku sa pripočítajú daň a odpisy základných prostriedkov účtované do nákladov, alebo na ťarchu zisku.

(5) U poplatníkov, ktorí nevedú o svojej činnosti účtovnú evidenciu, základom dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami za zdaňovacie obdobie, ku ktorému sa pripočíta daň účtovaná do nákladov, alebo na ťarchu zisku. Od rozdielu medzi príjmami a výdavkami odpočítajú sa prijaté subvencie.

(6) Ak vykazuje poplatník za zdaňovacie obdobie stratu, strata sa upraví takto:

U družstiev a družstevných organizácií sa od straty odpočítajú prírastky základného (rezervného) fondu z nezdanených prostriedkov a daň účtovaná na ťarchu zisku. K vykázanej strate pripočítajú sa prijaté subvencie. U dobrovoľných podnikov a iných organizácií sa od straty odpočíta daň účtovaná do nákladov alebo na ťarchu zisku a pripočítajú prijaté subvencie. U účastinných spoločností a ostatných združení osôb od vykázanej straty sa odpočíta daň účtovaná do nákladov alebo na ťarchu zisku a odpisy základných prostriedkov.

(7) Pri zániku poplatníka základom dane je likvidačný prebytok. Likvidačný prebytok je suma, ktorá zostane z príjmov za realizovaný majetok po odpočítaní zaplatených záväzkov, základného imania a všetkých fondov a zdanených rezerv. Ak sa likvidačný prebytok odvádza podľa osobitných ustanovení do štátneho rozpočtu, dôchodková daň sa nevyrúbi.

§ 6

Najnižší základ dane

(1) Ak je u poplatníkov podľa § 1 odseku 1, písm. c) zákona základ dane zistený podľa § 5 nižší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy, základom dane je 30 % nákladov na hrubé mzdy.

(2) Nákladom na hrubé mzdy sa rozumie úhrn všetkých súm, ktoré poplatník vynaložil v zdaňovacom období na mzdy, platy a akékoľvek odmeny za prácu vykonávanú zamestnancami pre poplatníka, a to včítane poplatníkovho príspevku na nemocenské poistenie za zamestnancov. Pritom nerozhoduje, či sumy miezd, platov a odmien boli podrobené dani zo mzdy, alebo nie. Náhrady služobných výdavkov zamestnancov nepatria do nákladov na hrubé mzdy.

§ 7

Sadzby dane

(1) Daň u výrobných družstiev sa vypočíta podľa výšky daňovej rentability. Daňovou rentabilitou sa rozumie percentuálny pomer základu dane zisteného podľa § 5, zníženého o zdaniteľné prírastky základného fondu k úplným vlastným nákladom.

(2) Úplnými vlastnými nákladmi sa rozumejú náklady realizovaných výrobkov, tovaru, uskutočňovaných prác a služieb, prípadne náklady na inú realizáciu.

(3) Daň je:

a) u výrobných družstiev:
pri rentabilite
do 3 %25 % daňového základu,
nad 3 % do 5 % 25 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 3 % úplných vlastných nákladov a 52 % zo zvyšku daňového základu,
nad 5 % do 8 %35,8 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 5 % úplných vlastných nákladov a 58 % zo zvyšku daňového základu,
nad 8 % do 12 % 44,2 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 8 % úplných vlastných nákladov a 67 % zo zvyšku daňového základu,
nad 12 % do 15 %51,8 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 12 % úplných vlastných nákladov a 76 % zo zvyšku daňového základu,
nad 15 % do 20 %56,7 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 15 % úplných vlastných nákladov a 83 % zo zvyšku daňového základu,
nad 20 %63,3 % z časti daňového základu, ktorá sa rovná 20 % úplných vlastných nákladov a 90 % zo zvyšku daňového základu;
b) u sväzov výrobných družstiev 60 % daňového základu;
c) u Ústrednej rady družstiev 45 % daňového základu;
d) u podnikov sväzov výrobných družstiev a u podnikov Ústrednej rady družstiev 60 % daňového základu;
e) u spotrebných družstiev a ich organizácií 27 % daňového základu;
f) u ostatných družstiev 50 % daňového základu;
g) u podnikov dobrovoľných a iných organizácií z prvých 80 000 Kčs daňového základu 10 %,
zo zvyšku daňového základu 20 %;
h) u ostatných poplatníkov:
z prvých 80 000 Kčs daňového základu77 %,
a zo zvyšku daňového základu92%.

(4) Likvidačné prebytky zdaňujú sa sadzbami, ktoré sú uvedené v § 7 odsek 3 písm. b) až h), u výrobných družstiev sadzbou 50 %.

§ 8

Zisky dosiahnuté v rozpore so záujmami spoločnosti

Pri komplexných rozboroch zistené nezaslúžené zisky, dosiahnuté v rozpore so záujmami spoločnosti, odpočítané podľa § 5 ods. 2 od súvahového zisku, sa k dani pripočítajú a spolu s ňou odvedú ako daň.

§ 9

Zníženie dane u družstiev invalidov

Zníženie dane podľa § 5 ods. 2 zákona sa prizná výrobným družstvám, ktoré preukážu potvrdením Ústredného sväzu výrobných družstiev, že sú družstvom invalidov. Toto zníženie neprislúcha pre daň z likvidačného prebytku (§ 7 ods. 4).

§ 10

Zaokruhľovanie

(1) Základ dane (pre výpočet rentability i dane) sa zaokrúhli na 100 Kčs, a to do 50 Kčs včítane smerom dolu, nad 50 Kčs smerom hore.

(2) Vypočítaná daň a zvýšenie podľa § 6 odsek 2 zákona zaokrúhli sa na celé koruny, a to do 50 hal. včítane smerom dolu, nad 50 hal. smerom hore. Rovnakým spôsobom zaokrúhli sa i penále pre oneskorené platenie dane.

(3) Úplné vlastné náklady (pre výpočet rentability i dane) sa zaokrúhlia na 100 Kčs smerom dolu.

§ 11

Priznanie

(1) Priznanie k dani poplatník je povinný podať u príslušného okresného národného výboru do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

(2) Príslušnosť sa spravuje miestom, v ktorom má poplatník sídlo na konci kalendárneho roku, alebo pri zániku daňovej povinnosti.

(3) Poplatník je povinný podať priznanie i za rok, v ktorom vykázal súvahovú stratu.

(4) Pri vstupe do likvidácie, pri zlúčení a pod. poplatník je povinný podať priznanie k dani za uplynulú časť roka súčasne s oznámením o zániku daňovej povinnosti do 3 mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie, po zlúčení a pod. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať v rovnakej lehote samostatné priznanie k dani z likvidačného prebytku. K priznaniu je povinný priložiť počiatočnú a konečnú likvidačnú súvahu s výkazom o použití likvidačného prebytku.

(5) Priznanie podá poplatník na tlačive vydanom Ministerstvom financií a pripojí k nemu prílohy na ňom uvedené.

§ 12

Vyrúbenie a kontrola dane

Ak sa odchyľuje základ dane a daň vypočítaná vyrubovacím orgánom od základu dane a od dane priznanej poplatníkom, oznámi vyrubovací orgán výpočet základu a dane poplatníkovi na zadnej strane platobného výmeru.

§ 13

Platenie dane

(1) Preddavkové odvody si poplatník zúčtuje na svoju daňovú povinnosť vyplývajúcu z priznania. Ak je táto povinnosť vyššia ako uskutočnené preddavkové odvody, doplatí poplatník príslušný rozdiel do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pri vstupe do likvidácie, pri zlúčení a pod. doplatí tento rozdiel do 3 mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie, pri zlúčení a pod. Ak je daňová povinnosť vyplývajúca z priznania nižšia ako uskutočnené preddavkové odvody, zúčtuje sa rozdiel v prospech nasledujúcej povinnosti, alebo sa na žiadosť poplatníka vráti.

(2) Rozdiel medzi vyrúbenou daňou a nižšou sumou odvodov za zdaňovacie obdobie poplatník doplatí do 15 dní po doručení platobného výmeru, v opačnom prípade sa poplatníkovi rozdiel zaúčtuje v prospech budúcej povinnosti, alebo sa mu na žiadosť vráti, ak nemá nedoplatkov na iných daniach.

§ 14

(1) Výrobné a spotrebné družstvá, sväzy družstiev a Ústredná rada družstiev a ich samostatné podniky odvádzajú preddavky na daň zo zisku za bežný rok mesačne, a to vždy do 20. dňa po uplynutí mesiaca, za ktorý sa daň platí. Preddavok na daň za december je zročná do 5. februára nasledujúceho roka.

(2) Mesačné preddavkové odvody sa vypočítavajú zo súvahového zisku bežného roka vykázaného v mesačnom účtovnom výkaze. Daň sa odvádza:

a) u výrobných družstiev sadzbou dane, ktorá vyplýva z daňovej rentability dosiahnutej vždy od počiatku roka. Pre výpočet preddavkových odvodov dane je možné použiť tabuľky pre výpočet mesačných preddavkových odvodov dane u výrobných družstiev*); u družstiev invalidov sa takto vypočítaná povinnosť preddavkových odvodov zníži o sumu, ktorá sa rovná 5 % dani podrobeného zisku;

b) u sväzov výrobných družstiev, u Ústrednej rady družstiev a ich samostatných podnikov, u spotrebných družstiev a ich organizácií príslušnými sadzbami podľa § 7 tejto vyhlášky.

(3) Od dane vypočítanej podľa predchádzajúcich odsekov odpočítajú sa preddavkové platby zaplatené za uplynulú časť roka. Prípadný preplatok zúčtuje sa v prospech nasledujúcej povinnosti, ak nepožiada poplatník o jeho vrátenie do 20. dňa po uplynutí mesiaca, za ktorý sa daň platí. Okresný národný výbor si overí výšku preplatku a vráti ho do 8 dní po podaní žiadosti.

(4) V lehote pre odvod dane za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka oznámi poplatník písomným oznámením príslušnému okresnému národnému výboru objem výkonov, nákladov, základ dane, daňovú povinnosť zistenú podľa § 14 ods. 2 a výšku zaplatenej dane od začiatku roka do konca jednotlivých mesiacov sledovaného štvrťroka. Súčasne oznámi aj plán uvedených ukazovateľov od začiatku roka do konca vykazovaného štvrťroka. Vzory oznámení vydajú Ústredné sväzy výrobných a spotrebných družstiev v dohode s Ministerstvom financií a po schválení Štátnym úradom štatistickým.

(5) Okresný národný výbor preskúma správnosť vypočítanej a odvedenej dane a prípadne vyzve poplatníka na doplatenie vzniknutého rozdielu na daň a príslušné penále (§ 9 ods. 3 zákona).

§ 15

(1) Ostatní poplatníci sú povinní odvádzať štvrťročné preddavky na daň za bežný kalendárny rok vo výške 1/4 poslednej ročnej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú zročné vždy koncom kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň odvádza (§ 9 ods. 2 zákona).

(2) Poslednou ročnou daňovou povinnosťou sa rozumie před doručením platobného výmeru suma dane, ktorú si poplatník sám vypočítal podľa svojho priznania, po doručení platobného výmeru potom suma určená platobným výmerom.

(3) Poplatník je povinný doplatiť do 15 dní po obdržaní platobného výmeru prípadné rozdiely medzi preddavkovými odvodmi zaplatenými za zdaňovacie obdobie a vymeranou daňou.

(4) Novým poplatníkom určí okresný národný výbor výšku štvrťročných preddavkov na daň s prihliadnutím na očakávaný (plánovaný) zisk poplatníka.

(5) Ak je posledná ročná daňová povinnosť menšia jako 1000 Kčs, zaplatí poplatník namiesto štvrťročných preddavkov celú ročnú povinnosť ako preddavok na daň, a to do 31. októbra roku, za ktorý sa preddavok platí.


§ 16

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 268/1956 Ú. l. (Ú. v.) v znení vyhlášky č. 232/57 Ú. l. (Ú. v.) a všetky ďalšie predpisy, ktoré boli vydané na vykonanie zákona o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961. Použije sa po prvý krát pre vyrubenie dane za rok 1960.

Čl. I

2. Kde sa v ďalších ustanoveniach vyhlášky č. 128/1960 Zb. používa vymedzenie „podniky dobrovoľných a iných organizácií“ (§ 3 ods. 2, § 4 ods. 2 druhá veta, § 5 ods. 3 a ods. 6 predposledná veta, § 7 ods. 3 písm. g]), rozumejú sa tým podniky uvedené v bode 1.


Prvý námestník ministra financií:

Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tabuľku vydá Ministerstvo financií ako prílohu inštrukcie pre národné výbory.