Vyhláška č. 126/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov

Čiastka 51/1960
Platnosť od 23.08.1960 do31.12.1967
Účinnosť od 23.08.1960 do31.12.1967
Zrušený 12/1968 Zb.

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

zo 4. augusta 1960,

ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov

Ministerstvo vnútra ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií, Štátnou plánovacou komisiou a Ústrednou radou odborov podľa § 8 vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov:


Pracovné voľno

§ 1

(1) Funkciu v národnom výbore vykonávajú poslanci prevažne mimo pracovného času. Ak to nie je zo závažných dôvodov možné, požiada rada národného výboru, o poslanca ktorého ide, vopred príslušnú hospodársku, rozpočtovú alebo inú organizáciu, jednotné roľnícke družstvo, prípadne iné ľudové družstvo (ďalej len „organizácia“) o poskytnutie plateného pracovného voľna.

(2) Spôsob, akým sa žiadosť podľa odseku 1 bude podávať, dohodne rada národného výboru s príslušnou organizáciou. Spravidla postačí predloženie pozvánky na schôdzku, zasadanie národného výboru a podobne.

(3) Poslancom národných výborov, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere alebo sú domáckymi robotníkmi, sa poskytne na ich žiadosť primeraná náhrada za ušlý zárobok, a to v preukázanej výške, inak najviac sumou 4,- Kčs za 1 hodinu a 32,- Kčs za 1 deň. Náhrada ušlého zárobku sa neposkytuje za výkon funkcie po 17. hodine odpoludnia, iba ak by poslanec národného výboru vierohodne preukázal, že mu zárobok ušiel.

§ 2

(1) Pre výkon funkcie predsedu, jeho námestníka a tajomníka národného výboru a ďalej pre výkon funkcie člena rady národného výboru celkom uvoľneného pre výkon funkcie (ďalej len „funkcionári“) poskytuje príslušná organizácia iba neplatené pracovné voľno, a to na písomnú žiadosť rady národného výboru, o člena ktorého ide.

(2) Pri určovaní rozsahu tohto uvoľnenia treba vziať do úvahy okrem iného aj okolnosť, aby odmena poskytovaná tomuto členovi stačila kryť jeho zárobok, ktorý mu v dôsledku uvoľnenia zo zamestnania ušiel.

§ 3

Nutné výdavky

(1) Náhrada nutných výdavkov, vzniknutých poslancom národných výborov pri výkone funkcie sa uhradzuje z rozpočtových prostriedkov národného výboru. Pritom sa obdobne použijú predpisy platné pre štátnych zamestnancov [vyhláška Ministerstva financií č. 480/1950 Ú. l. I. (č. 476/1950 Ú. v.) a predpisy ju meniace a doplňujúce].

(2) Náhrady nutných výdavkov možno u poslancov okresných národných výborov, mestských národných výborov v Plzni, v Brne, v Ostrave a v Bratislave a krajských národných výborov (v Prahe obvodných národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy) určiť primeranou paušálnou sumou. Tieto paušály určí pri zachovaní najvyššej hospodárnosti rada národného výboru, o poslanca ktorého ide.

(3) Nárok na úhradu sťahovacích výdavkov majú funkcionári národných výborov, ak výkon ich funkcie vyžaduje, aby presídlili do miesta sídla príslušného národného výboru. Týmto funkcionárom možno v odôvodnených prípadoch podľa platných predpisov priznať odlučné.

§ 4

Daň zo mzdy

(1) Odmena za výkon funkcie a náhrada ušlého zárobku (§ 1 ods. 3) je funkčným požitkom podrobeným zásadne dani zo mzdy [§ 3 ods. 2 písm. b) zák. č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy].

(2) Jedna pätina (20 %) odmeny určenej podľa § 2 ods. 2 je oslobodená od dane zo mzdy.

(3) Ak poberá funkcionár odmenu za výkon funkcie popri mzde od iného platcu, posudzuje sa národný výbor ako druhý platca (§ 11 ods. 2 zákona o dani zo mzdy).

(4) Odmeny a náhrady ušlého zárobku sa vyplácajú v pravidelných mesačných obdobiach; daň zo mzdy sa preto zráža podľa mesačných tabuliek.

(5) Z odmien a náhrad ušlého zárobku nepresahujúceho 200,- Kč mesačne sa nezráža daň zo mzdy príjemcom, ktorí nepoberajú mzdu od iného platcu (§ 11 ods. 1 zákona o dani zo mzdy).*)

§ 5

Dovolenka na zotavenie

(1) Funkcionári národných výborov sa posudzujú z hľadiska predpisov o dovolenke na zotavenie ako zamestnanci národných výborov. Funkcionárom, ktorí sú v pracovnom pomere, prislúcha nárok na dovolenku na zotavenie z titulu výkonu funkcie ako v ich doterajšom zamestnaní.

(2) Ak si nevybral funkcionár pred nastúpením funkcie dovolenku na zotavenie (jej pomernú časť) vo svojom doterajšom zamestnaní, poskytne sa mu dovolenka na zotavenie (jej pomerná časť) ako funkcionárovi národného výboru. Obdobne poskytne príslušná organizácia dovolenku na zotavenie (jej pomernú časť) ak si ju funkcionár národného výboru nevybral pred skončením funkcie.


Záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Výkon funkcie sa posudzuje pre účely tejto vyhlášky jako doba v doterajšom povolaní skutočne odpracovaná.

(2) Po dobu školenia poskytne poslancom národných výborov podľa platných predpisov náhradu ušlého zárobku orgán, ktorý poriada školenie.

(3) Na funkcionárov národných výborov sa nevzťahujú predpisy o odmeňovaní zamestnancov za významné pracovné zásluhy.

(4) Výkon poslaneckej funkcie v národnom výbore nemôže byť dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru.

(5) Po skončení funkcie sa funkcionári národných výborov zaradia na predošlé miesto alebo funkciu, ktorú zastávali pred uvoľnením. Ak nie je takéto zaradenie možné, môžu byť zaradení so súhlasom závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia aj na iné pracovné miesto alebo funkciu, zodpovedajúce ich znalostiam a schopnostiam.

§ 7

Ustanovenia § 1, § 3 odsekov 1 a 2, § 4 odsekov 1, 2, 4, a 5 a § 6 odsekov 1, 2 a 4 sa vzťahujú aj na občanov zvolených národným výborom za členov jeho komisií.

§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č. 189/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy k vládnemu nariadeniu č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov v znení vládneho nariadenia č. 39/1958 Zb.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra vnútra:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Porovnaj čl. 3 ods. 1 písm. d) inštrukcie Ministerstva financií porad. číslo 3/1958 Zb. instr.