Vyhláška č. 119/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.)

Čiastka 48/1960
Platnosť od 12.08.1960 do31.03.1964
Účinnosť od 15.08.1960 do31.03.1964
Zrušený 61/1964 Zb.

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 3. augusta 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister poľnohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v poľnohospodárskej výrobe a podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a § 20 zákona č. 188/1950 Zb. o zdokonalení rastlinnej výroby:


Čl. I

§ 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.) sa mení, doplňuje a znie takto:

㤠5

(1) Chmeliarstvo, národný podnik v Žatci, v spolupráci s Výskumným ústavom chmeliarskym v Žatci vykoná podľa množiteľského plánu Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva každoročne výber chmeľníc so šľachtenými a krajovými odrodami. Na základe výberu obstará Chmeliarstvo, národný podnik v Žatci, zoznam (prihlášku) chmeľníc s presným označením odrody a stupňa množenia, mien množiteľov, miest a s presným označením vybraných chmeľníc evidenčnými číslami, ich výmerou a vekom a odovzdá dva odpisy zoznamu (prihlášky) postupne, najneskoršie do 30. júna bežného roka Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu, pobočke v Žatci. Do zoznamu (prihlášky) sa nezaradia porasty chmeľu vysadené v bežnom roku, ani chmeľnice, ktoré vykazovali v predošlom roku ochorenie vírusovou kučeravosťou chmeľu pri väčšom počte rastlín ako 0,5%.

(2) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, pobočka v Žatci, vykoná podľa zoznamu (odsek 1) vo všetkých vybraných elitných, šľachtených a krajových chmeľniciach prehliadku, pričom vyznačí najmä choré kry. O prehliadke vystaví zápisnicu a jedno vyhotovenie tejto odovzdá ihneď po prehliadke množiteľovi, jedno vyhotovenie odovzdá postupne, najneskoršie do 31. augusta bežného roka Chmeliarstvu, národnému podniku v Žatci a jedno vyhotovenie si ponechá. Choré kry i choré letorasty vyznačené prehliadateľom sú množitelia povinní odstrániť do 30. septembra bežného roka a uschovať ich do konca roka bežného roka pre kontrolný orgán Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, pobočky v Žatci. Ak zistí kontrolný orgán Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, pobočky v Žatci, že do určenej lehoty neboli odstránené choré kry, prípadne letorasty z chmeľníc, ktoré na základe výsledku prvej prehliadky sa mohli uznať, odovzdá ich zoznam s menami množiteľov príslušnému orgánu okresného národného výboru, ktorý uloží množiteľom bezpodmienečné splnenie opatrení určených pri prehliadke.

(3) Chmeliarstvo, národný podnik v Žatci, oznámi do 15. septembra bežného roka Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu, pobočke v Žatci, presný zoznam chmeľníc, ktoré sú určené na jesennú výrobu a dodávku chmeľového sadiva. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, pobočka v Žatci, vykoná podľa zápisnice (odsek 2) kontrolnú prehliadku chmeľníc, pri ktorej jeho orgány zisťujú najmä, či sa vykonalo odstránenie označených chorých krov, prípadne letorastov. Podľa výsledku tejto kontrolnej prehliadky vydá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, pobočka v Žatci, množiteľom uznávacie listy a ich kópie odovzdá Chmeliarstvu, národnému podniku v Žatci, ihneď po vykonaní prehliadky, a to pri chmeľovom sadive určenom na jesennú výsadbu najneskoršie do 15. októbra bežného roka, pri chmeľovom sadive určenom na jarnú výsadbu najneskoršie do 30. novembra bežného roka.

(4) Za odrodovú čistotu a pravosť dodávaného chmeľového sadiva, ako aj za to, že sa medzi takéto chmeľové sadivo nedostalo sadivo z označených chorých krov, prípadne letorastov, zodpovedá množiteľ.

(5) Chmeliarstvo, národný podnik v Žatci, na vlastný náklad výrazne označí uznané chmeľnice vo všetkých rohových stĺpcoch nosnej konštrukcie číslom odrody (klonu) a vedie presnú evidenciu uznaných elitných, šľachtených a krajových chmeľníc podľa krajov, okresov, obcí a odrôd chmeľu.

(6) Množitelia, chmeľnice ktorých boli uznané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, pobočkou v Žatci, sú povinní uzavrieť zmluvu o výrobe a dodávke chmeľového sadiva s Chmeliarstvom, národným podnikom v Žatci.“


Čl. II

Pôsobnosť Krajského podniku pre osivo a sadivo v Libochoviciach, národného podniku, ustanovenú v §§ 15, 19 a 20 vyhlášky č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) vykonáva počnúc 1. januárom 1960, Chmeliarstvo, národný podnik v Žatci.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augustom 1960.


Prvý námestník ministra:

Mestek v. r.