Zákon č. 108/1960 Zb.Zákon o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady

(v znení č. 99/1961 Zb.)

Čiastka 42/1960
Platnosť od 12.07.1960 do14.06.1964
Účinnosť od 28.09.1961 do14.06.1964
Zrušený 93/1964 Zb.

OBSAH

108

ZÁKON

z 12. júla 1960

o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto úsekoch štátnej správy:

a) v plánovaní

b) vo financiách

c) v pôdohospodárstve

d) vo výstavbe

e) v školstve a kultúre

f) v zdravotníctve

g) v spravodlivosti.

(2) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady okrem úloh zverených im v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady pôsobia v úsekoch štátnej správy podľa odseku 1 v rozsahu určenom vládou.

§ 2

(1) Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.

(2) Predsedom Slovenskej plánovacej komisie je podpredseda Slovenskej národnej rady.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.