Konsolidované znenie

Konsolidované znenie je aktuálne znenie právneho predpisu k určitému dátumu.

Vzniká zapracovaním, resp. zlúčením všetkých noviel (postupných zmien a opráv) od počiatku platnosti predpisu do jedného zrozumiteľného dokumentu.

Každé konsolidované znenie právneho predpisu je doplnené zoznamom všetkých právnych dokumentov, ktoré boli pri jeho tvorbe využité.

Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, ktorý nemá žiadnu právnu hodnotu.

Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov Slovenskej Republiky poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov Slovenskej Republiky, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.