Dátumy predpisov

Dátum schválenia

 • deň, kedy bol právny predpis vytvorený k tomu určenou procedúrou, napr. uznesením Parlamentu
 • je spravidla uvedený v hlavičke právneho predpisu
 • nastáva skôr ako dátum platnosti

Dátum platnosti (vyhlásenia)

 • platnosť právneho predpisu znamená, že sa daný právny predpis stáva súčasťou právneho systému Slovenskej republiky
 • k tomu, aby sa právny predpis stal platným, je nevyhnutné ho zákonom stanoveným spôsobom vyhlásiť (napr. v Zbierke zákonov, vo vestníku právnych predpisov)
 • je definovaný ako deň nadobudnutia platnosti v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Dátum účinnosti

 • účinnosť právneho predpisu znamená, že právny predpis je pre adresátov záväzný a môže byť aplikovaný
 • základným predpokladom účinnosti právneho predpisu je jeho platnosť
 • každý účinný právny predpis je zároveň platný, ale nie každý platný právny predpis musí byť zároveň aj účinný
 • ak predpis stratí účinnosť, stratí zároveň aj platnosť
 • je definovaný ako deň nadobudnutia účinnosti v ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Dátum zrušenia

 • zrušenie právneho predpisu nastáva skončením účinnosti (platnosti)
 • dátum zrušenia právneho predpisu je teda totožný s dátumom ukončenia jeho účinnosti
 • zrušený právny predpis môže, ale nemusí byť nahradený novým právnym predpisom