01.04.2002

312

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

z 2. júla 2001

01.04.2002

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2002

Čl. III

01.04.2002

Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:

01.04.2002

V § 18 odsek 1 znie:

01.04.2002

(1) Slovenský národný archív je zariadením ministerstva vnútra, ktoré plní úlohy štátnej správy na úseku archívnictva.“.

01.04.2002

Čl. IV

01.04.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky sa mení takto:

01.04.2002

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a ďalších vedúcich zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie“.


01.04.2002

Čl. V

01.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem čl. I § 6 a § 145 až 148 a čl. II štvrtého bodu a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2001.


01.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2002

Jozef Migaš v. r.

01.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.