Zbierka zákonov SR

Archív právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov, usporiadaný chronologicky po ročníkoch.
Po kliknutí na ročník je možné zvoliť si medzi pohľadom na predpisy a na čiastky.

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012
1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013
1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015
1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016
1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007 2017
1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008
1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009