Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 453/2003 Z. z.

Predpis č. 453/2003 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zo dňa30.10.2003
Čiastka196/2003
Platnosť od20.11.2003
Účinnosť od01.01.2004
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 01.10.2015)

Aktuálne znenie


 

453

ZÁKON

z 30. októbra 2003

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti

a) sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „sociálne veci“) a

b) služieb zamestnanosti.

§ 2

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti sú

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 3

Riadenie výkonu štátnej správy

Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

b) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

c) schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

d) kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

e) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,

f) určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úlohy v oblasti politiky trhu práce vyplývajúce zo stratégie zamestnanosti,

g) určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné štatistické zisťovania a administratívne zdroje1a) v oblasti sociálnych vecí a politiky trhu práce,

h) určuje minimálny obsah, rozsah a periodicitu zberu a spracovania údajov v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

i) zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

j) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,1b)

k) usmerňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá nie je iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ktorá nie je Švajčiarskou konfederáciou, zamestnávanie osôb bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

l) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

§ 4

Postavenie a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

(1) Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) pre územné obvody všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

(2) Ústredie je rozpočtová organizácia štátu,2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva.

(3) Sídlom ústredia je Bratislava.

(4) Ústredie je

a) služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,

b) zamestnávateľ zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

(5) Ústredie riadi generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa ústredia vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

(6) Ústredie

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

5. služieb zamestnanosti,

6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,

b) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,4c)

d) určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,

e) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,

f) spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,

g) zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

h) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov ústredia a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

i) spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

j) realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,

k) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu a prístupového bodu podľa osobitného predpisu,1b)

l) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g),

m) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

§ 5

Postavenie a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

(1) Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) s pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja.

(2) Úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.

(3) Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(5) Úrad

a) má spôsobilosť

1. byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti,

2. uzatvárať dohody, ak tak ustanoví osobitný predpis,5)

b) vykonáva

1. samostatne funkcie, do ktorých bol ustanovený podľa osobitných predpisov,5a)

2. správu pohľadávok Slovenskej republiky, ktoré vznikli z jeho výkonu štátnej správy.4)

(6) Za úrad koná riaditeľ úradu alebo ním poverený štátny zamestnanec alebo zamestnanec.

(7) Úrad

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

5. služieb zamestnanosti,

6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,

b) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,1b)

c) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

d) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

e) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(8) Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti v územných obvodoch krajov sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 6

Pracoviská ústredia a pracoviská úradu

(1) Ústredie môže na zabezpečenie výkonu niektorých činností zriaďovať a zrušovať

a) po schválení ministerstvom pracovisko ústredia mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod,

b) na návrh riaditeľa úradu pracovisko úradu mimo sídla úradu a určovať jeho územný obvod.

(2) Pracovisko ústredia je organizačnou zložkou ústredia a pracovisko úradu je organizačnou zložkou úradu.

§ 7

Poradná komisia

(1) Ústredie a úrad si vytvárajú na účely konzultácií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti poradné komisie, ktoré sú ich poradnými a konzultatívnymi orgánmi na prijímanie opatrení týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

(2) Členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti môžu byť zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia obcí, zástupcovia samosprávnych krajov a zástupcovia mimovládnych organizácií.

(3) Ak sú členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, sú zastúpení v rovnakom počte.

§ 7a

Spracúvanie osobných údajov

(1) Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov spracúvaných na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie a úrad poskytujú ministerstvu osobné údaje, ktoré spracúvajú podľa osobitných predpisov4) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov podľa prvej vety.

(2) Ústredie a úrad si poskytujú osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov4) na účel plnenia úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Osobné údaje získané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií podľa osobitných predpisov4) sú ústredie a úrad oprávnené poskytovať si v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov;4) to neplatí pri poskytovaní osobných údajov ministerstvu podľa odseku 1.

§ 8

Spoločné ustanovenie

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa „Národný úrad práce“, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, rozumie sa tým „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“, a ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce, rozumie sa tým „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa Národný úrad práce.

§ 10

(1) Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, ustanovená osobitným predpisom6) prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady uvedené v prílohe č. 3.

(2) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.

(3) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh krajských úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.

(4) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh okresných úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na úrady vytvorené v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov práce, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.

(5) Majetok Národného úradu práce, ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. januára 2004 do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy

a) ústredia, ak slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce a krajského úradu práce,

b) úradov vytvorených v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.

(6) Finančné prostriedky správneho fondu prechádzajú od 1. januára 2004 na ústredie.

(7) Finančné vysporiadanie hospodárenia Národného úradu práce vykoná ústredie podľa právnych predpisov, podľa ktorých postupoval Národný úrad práce do 31. decembra 2003. Výročnú správu o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane ročnej účtovnej závierky predloží ústredie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

(8) Práva a povinnosti z dohôd v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvorených pred 1. januárom 2004 okresnými úradmi práce prechádzajú na tie úrady, v ktorých územnom obvode pôsobil okresný úrad práce, ktorý dohody v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvoril.

(9) Plnenie záväzkov vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti prechádza od 1. januára 2004 na ústredie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.7)

(10) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, prechádzajú na ústredie.

(11) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce generálne riaditeľstvo, prechádzajú na ústredie.

(12) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce krajský úrad práce, prechádzajú na ústredie.

(13) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce okresný úrad práce, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad práce sídlo.

(14) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

(15) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je ústredie, prechádzajú na tento služobný úrad.

(16) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobné úrady, ktorými sú úrady v územnom obvode kraja, prechádzajú na tieto služobné úrady.

(17) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

(18) Konania začaté pred 1. januárom 2004 v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na orgánoch podľa osobitných predpisov8) dokončia ústredie a úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

§ 11

Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.

§ 12

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2015

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov úradov prechádzajú na ústredie.

(2) Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa predpisov účinných od 1. januára 2015. Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý nespĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa dňom 31. januára 2015 považuje za odvolaného z funkcie riaditeľa úradu.

(3) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, pohľadávky Slovenskej republiky okrem pohľadávok, ktoré vznikli z výkonu štátnej správy úradom, a záväzky Slovenskej republiky v správe úradov k 31. decembru 2014 prechádzajú do správy ústredia. Práva a povinnosti úradu vyplývajúce z dohôd podľa osobitného predpisu5) uzatvorených do 31. decembra 2014 zostávajú úradu.


Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 139/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.

2. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) stratégiu politiky zamestnanosti, politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,“.

3. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Čl. VII

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

㤠23b

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.

Čl. XII

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb sa dopĺňa takto:

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.

Čl. XIII

Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie sa dopĺňa takto:

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

㤠19a

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.


Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.


Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

P. č.

Sídlo úradu

1

Bratislava

2

Malacky

3

Pezinok

4

Dunajská Streda

5

Galanta

6

Piešťany

7

Senica

8

Trnava

9

Partizánske

10

Považská Bystrica

11

Nové Mesto nad Váhom

12

Prievidza

13

Trenčín

14

Komárno

15

Levice

16

Nitra

17

Nové Zámky

18

Topolčanv

19

Čadca

20

Dolný Kubín

21

Námestovo

22

Liptovský Mikuláš

23

Martin

24

Ružomberok

25

Žilina

26

Banska Bystrica

27

Banská Štiavnica

28

Brezno

29

Lučenec

30

Revúca

31

Rimavská Sobota

32

Veľký Krtíš

33

Zvolen

34

Bardejov

35

Humenné

36

Poprad

37

Prešov

38

Stará Ľubovňa

39

Stropkov

40

Vranov nad Topľou

41

Košice

42

Michalovce

43

Rožňava

44

Spišská Nová Ves

45

Trebišov

46

Kežmarok

Príloha č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

Zoznam územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

P. č.

Sídlo úradu

Územné obvody úradu

1

Bratislava

okres Bratislava I, okres Bratislava II, okres Bratislava III, okres Bratislava IV, okres Bratislava V

2

Malacky

okres Malacky

3

Pezinok

okres Pezinok, okres Senec

4

Dunajská Streda

okres Dunajská Streda

5

Galanta

okres Galanta

6

Piešťany

okres Piestany, okres Hlohovec

7

Senica

okres Senica, okres Skalica

8

Trnava

okres Trnava

9

Partizánske

okres Partizánske, okres Bánovce nad Bebravou

10

Nové Mesto nad Váhom

okres Nové Mesto nad Váhom, okres Myjava

11

Považská Bystrica

okres Považská Bystrica, okres Púchov

12

Prievidza

okres Prievidza

13

Trenčín

okres Trenčín, okres Ilava

14

Komárno

okres Komárno

15

Levice

okres Levice

16

Nitra

okres Nitra, okres Zlaté Moravce

17

Nové Zámky

okres Nové Zámky, okres Sal'a

18

Topoľčany

okres Topoľčany

19

Čadca

okres Čadca

20

Dolný Kubín

okres Dolný Kubín

21

Námestovo

okres Námestovo, okres Tvrdošín

22

Liptovský Mikuláš

okres Liptovský Mikuláš

23

Martin

okres Martin, okres Turčianske Teplice

24

Ružomberok

okres Ružomberok

25

Žilina

okres Žilina. okres Bytča. okres Kysucké Nové Mesto

26

Banska Bystrica

okres Banska Bystrica

27

Banská Štiavnica

okres Banská Štiavnica, okres Žiar nad Hronom, okres Žarnovica

28

Brezno

okres Brezno

29

Lučenec

okres Lučenec, okres Poltár

30

Revúca

okres Revúca

31

Rimavská Sobota

okres Rimavská Sobota

32

Veľký Krtíš

okres Veľký Krtíš

33

Zvolen

okres Zvolen, okres Detva. okres Krupina

34

Bardejov

okres Bardejov, okres Svidník

35

Humenné

okres Humenné, okres Snina

36

Poprad

okres Poprad, okres Levoča

37

Prešov

okres Prešov, okres Sabinov

38

Stará Ľubovňa

okres Stará Ľubovňa

39

Stropkov

okres Stropkov, okres Medzilaborce

40

Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

41

Košice

okres Košice I, okres Košice II, okres Košice III, okres Košice W, okres Košice-okolie

42

Michalovce

okres Michalovce, okres Sobrance

43

Rožňava

okres Rožňava

44

Spišská Nová Ves

okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica

45

Trebišov

okres Trebišov

46

Kežmarok

okres Kežmarok

Príloha č. 3 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely § 5 ods. 8 a ich územná pôsobnosť

P. č.

Sídlo úradu

Uzemná pôsobnost' úradu

1

Bratislava

na území Bratislavského kraja

2

Trnava

na území Trnavského kraja

3

Trenčín

na území Trenčianskeho kraja

4

Nitra

na území Nitrianskeho kraja

5

Žilina

na území Žilinského kraja

6

Banská Bystrica

na území Banskobystrického kraja

7

Prešov

na území Prešovského kraja

8

Košice

na území Košického kraja

1) § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad nariadenie (ES) č. 883/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011), zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4a) Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

4b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12. 3. 2014).

4c) § 90 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z.

5a) § 73 ods. 2 písm. b) druhý bod až piaty bod zákona č. 305/2005 Z. z.

6) Zákon č. 195/1998 Z. z. vznení neskorších predpisov.

7) Napríklad § 69 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1998 Z. z.

9) § 19 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Presunúť na začiatok