Nájdených 1236
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
85/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu 01.04.2018
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
42/2018 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2018
14/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 18.01.2018
358/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2018
339/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2018
302/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 01.01.2018
136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 01.06.2017
132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 01.06.2017
128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov 01.06.2017
 
...