Zákon č. 166/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z., 354/2011 Z. z.)

Čiastka 68/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

01.06.2008

166

01.06.2008

ZÁKON

01.06.2008

z 2. apríla 2008,

01.06.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.06.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2008

Čl. I

01.06.2008

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2008

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo „úrade“ vkladajú slová „alebo v zahraničí“.

01.06.2008

2. V § 4 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o nadriadeného colníkov zaradených mimo priameho výkonu štátnej služby podľa § 85 ods. 5, ktorého právne postavenie určuje osobitný predpis1aa)“.

01.06.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.06.2008

1aa) Napríklad § 9 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2008

3. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa slovo „základného“.

01.06.2008

4. V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) až d) a g)“.

01.06.2008

5. V § 14 ods. 6 sa slová „účely podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „účely podľa odseku 4“.

01.06.2008

6. V § 16 ods. 3 sa slová „deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo štátny sviatok10)“ nahrádzajú slovami „štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja10) (ďalej len „sviatok“) alebo na deň nepretržitého odpočinku v týždni“.

01.06.2008

7. V § 20 odseky 2 a 3 znejú:

01.06.2008

(2) Colníkom v služobnom pomere sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak, doba výsluhy rokov v hodnosti je

01.06.2008

a) v práporčíckej hodnosti

01.06.2008
1. strážmajster dva roky,
2. nadstrážmajster tri roky,
3. podpráporčík štyri roky,
4. práporčík päť rokov,
5. nadpráporčík  
01.06.2008

b) v dôstojníckej hodnosti

01.06.2008
1. podporučík jeden rok,
2. poručík dva roky,
3. nadporučík tri roky,
4. kapitán štyri roky,
5. major päť rokov,
6. podplukovník šesť rokov,
7. plukovník  
01.06.2008

c) v generálskej hodnosti

01.06.2008

generál.

01.06.2008

(3) Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.“.

01.06.2008

8. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa slovo „colného“.

01.06.2008

9. V § 21 ods. 2 sa slová „colného asistenta“ nahrádzajú slovom „podporučíka“.

01.06.2008

10. V § 21 ods. 3 prvej vete sa slová „colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „poručíka“.

01.06.2008

11. V § 21 ods. 3 druhej vete sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“.

01.06.2008

12. V § 21 odsek 4 znie:

01.06.2008

(4) Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti

01.06.2008
a) nadporučíka tri roky,
b) kapitána šesť rokov,
c) majora desať rokov,
d) podplukovníka 15 rokov,
e) plukovníka 21 rokov.“.
01.06.2008

13. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „hlavný colný kontrolór“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“, slová „hlavného colného inšpektora“ sa nahrádzajú slovom „majora“ a slová „colného radcu“ sa nahrádzajú slovom „podplukovníka“.

01.06.2008

14. V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:

01.06.2008

b) od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti,“.

01.06.2008

15. V § 23 odsek 2 znie:

01.06.2008

(2) Colník v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti podporučík, ak je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, a spĺňa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania na povýšenie do tejto hodnosti.“.

01.06.2008

16. V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová „colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „poručíka“.

01.06.2008

17. V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“.

01.06.2008

18. V § 23 ods. 4 druhej vete sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“ a slovo „colný“ sa vypúšťa dvakrát.

01.06.2008

19. V § 24 odsek 1 znie:

01.06.2008

(1) Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti sú:

01.06.2008

a) pre hodnosť strážmajster až do hodnosti nadpráporčík

01.06.2008

1. úplné stredné vzdelanie,

01.06.2008

2. základné colnícke vzdelanie,

01.06.2008

b) pre hodnosť podporučík až do hodnosti nadporučík

01.06.2008

1. úplné stredné vzdelanie,

01.06.2008

2. odborné colnícke vzdelanie,

01.06.2008

c) pre hodnosť kapitán a hodnosť major

01.06.2008

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

01.06.2008

2. odborné colnícke vzdelanie,

01.06.2008

d) pre hodnosť podplukovník až do hodnosti generál

01.06.2008

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,3)

01.06.2008

2. odborné colnícke vzdelanie.“.

01.06.2008

20. § 25 znie:

01.06.2008

㤠25

01.06.2008

(1) Colníka do hodnosti s výnimkou hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený.

01.06.2008

(2) Návrh na vymenovanie colníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda.“.

01.06.2008

21. V § 34 odsek 2 znie:

01.06.2008

(2) Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia colníka a

01.06.2008

a) nevytvorila sa nová funkcia,

01.06.2008

b) vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo

01.06.2008

c) vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností v inom služobnom úrade.“.

01.06.2008

22. V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.06.2008

f) nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe.“.

01.06.2008

23. V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.06.2008

(2) Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj tehotná colníčka a colníčka do konca deviateho mesiaca po pôrode za podmienok podľa § 140 ods. 2.“.

01.06.2008

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

01.06.2008

24. V § 40 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

01.06.2008

25. Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

01.06.2008

14aa) § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.

01.06.2008

26. V § 44 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh,14ab)“.

01.06.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ab znie:

01.06.2008

14ab) § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2008

27. V § 44 ods. 7 druhej vete sa čiarka za slovom „celok“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo pre Úrad pre finančný trh14ad)“.

01.06.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ad sa vypúšťa.

01.06.2008

28. V § 47 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

01.06.2008

29. § 47 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.06.2008

(6) Colníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej hodnosti in memoriam.“.

01.06.2008

30. V § 51 odsek 2 znie:

01.06.2008

(2) Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť colníkovi v hodnosti strážmajstra, podporučíka alebo generála.“.

01.06.2008

31. V § 59 ods. 3 sa za slovom „sviatky“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú dňami pracovného pokoja10) (ďalej len „sviatok“)“.

01.06.2008

32. V § 76 ods. 1 písm. e) prvom bode sa odkaz 10 nahrádza odkazom 11.

01.06.2008

33. V § 82 odseky 1 a 2 znejú:

01.06.2008

(1) Colníkovi patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

01.06.2008
Hodnosť Sk mesačne
strážmajster 2 450
nadstrážmajster 2 650
podpráporčík, podporučík 2 950
práporčík, poručík 3 150
nadpráporčík, nadporučík 3 350
kapitán 3 550
major 3 750
podplukovník 3 950
plukovník 4 150
generál 4 350.
01.06.2008

(2) Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho povýšenia do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade jeho ďalšieho povýšenia v dôstojníckej hodnosti, ak je to preňho výhodnejšie.“.

01.06.2008

34. V § 83 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.06.2008

35. V § 83 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.06.2008

(3) Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť v oblasti vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti pod vedením vyšetrovateľa Policajného zboru,21) patrí osobitný príplatok vo výške 1 000 až 8 000 Sk mesačne.“.

01.06.2008

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.06.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

01.06.2008

21) § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku.“.

01.06.2008

36. V § 83 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.06.2008

(4) Výšku osobitného príplatku podľa odsekov 1 a 3 určuje generálny riaditeľ v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby, miery ohrozenia života alebo zdravia colníka, alebo iných závažných rizík.“.

01.06.2008

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.06.2008

37. V § 101a ods. 4 sa slová „§ 40 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3 a 7“.

01.06.2008

38. V § 101a ods. 9 prvej vete sa za slovo „zúčastňuje“ vkladajú slová „alebo v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou (ďalej len „medzinárodné organizácie“)“.

01.06.2008

39. V § 102 ods. 3 sa za slovo „zúčastňuje“ vkladajú slová „alebo colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami“.

01.06.2008

40. § 102 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.06.2008

(4) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, patrí denná náhrada výdavkov v cudzej mene vo výške 60 až 160 eur. Výšku dennej náhrady výdavkov určuje minister na návrh generálneho riaditeľa.

01.06.2008

(5) Na colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami sa nevzťahujú ustanovenia § 103 až 111, 113 až 120 a 122 až 126.

01.06.2008

(6) Ak colníkovi vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, denné náhrady výdavkov podľa odseku 4 mu nepatria. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne colníkovi dennú náhradu výdavkov len čiastočne, colníkovi patrí zostávajúca časť dennej náhrady výdavkov do výšky určenej podľa odseku 4.“.

01.06.2008

41. V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová „zabezpečenie obmeny“ nahrádzajú slovom „obnovu“.

01.06.2008

42. V § 121 ods. 2 písm. b) a odsekoch 3 až 5 sa slovo „ceny“ nahrádza slovom „hodnoty“.

01.06.2008

43. V § 121 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „alebo peňažného plnenia“ a slovo „ceny“ sa nahrádza slovom „hodnoty“.

01.06.2008

44. V § 121 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

01.06.2008

(9) Colník môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného plnenia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak nárok zanikne.“.

01.06.2008

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

01.06.2008

45. § 121 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

01.06.2008

(13) Colníkovi, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru, nepatrí náhrada na obnovu naturálnych náležitostí podľa odsekov 5 až 7 a nárok na nevyčerpanú náhradu na obnovu naturálnych náležitostí takémuto colníkovi zaniká.

01.06.2008

(14) Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.06.2008

46. V § 137 ods. 1 sa slová „dvoch týždňov“ nahrádzajú slovami „14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní“.

01.06.2008

47. V § 137 ods. 5 sa za slovo „pomeru,“ vkladajú slová „colníkom zaradeným do neplatenej zálohy,“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo colníčkam počas materskej dovolenky a colníkom počas rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 1“.

01.06.2008

48. V § 137 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je povinný preukázať.“.

01.06.2008

49. V § 137 ods. 9 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

01.06.2008

50. V § 183 ods. 1 písm. h) sa číslo „5“ nahrádza číslom „8“.

01.06.2008

51. V § 216 ods. 1 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

01.06.2008

52. V § 224 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak nejde o konanie vo veci služobného hodnotenia, ukladania disciplinárneho opatrenia alebo prepustenia zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 183 ods. 1 písm. d), prvým úkonom ministra alebo služobného úradu voči účastníkovi konania je oznámenie rozhodnutia; v tomto prípade sa na vydanie rozhodnutia primerane vzťahuje postup podľa § 222.“.

01.06.2008

53. V § 242 ods. 3 sa za slová „§ 53 a 54,“ vkladajú slová „§ 121 ods. 9,“.

01.06.2008

54. Za § 268g sa vkladá § 268h, ktorý znie:

01.06.2008

㤠268h

01.06.2008

Colníkovi, ktorý bol vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami pred 1. júnom 2008, sa ukončí vyslanie podľa predpisov účinných v čase jeho vyslania.“.

01.06.2008

55. Za § 268h sa vkladá § 268i, ktorý znie:

01.06.2008

㤠268i

01.06.2008

Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za zodpovedajúce hodnosti podľa tohto zákona, s výnimkou hodnosti hlavný colný radca, ktorého do hodnosti generála vymenúva prezident Slovenskej republiky.“.

01.06.2008

56. V prílohe č. 1 v 7. platovej triede sa skratka „CR SR“ nahrádza slovami „colného riaditeľstva a colného kriminálneho úradu“.

01.06.2008

57. V prílohe č. 1 v 8. platovej triede sa skratka „CR“ nahrádza slovami „colného riaditeľstva“ trikrát.

01.06.2008

58. V prílohe č. 2 časti 1. sa vypúšťa skratka „SR“ a v bode 1.06 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zástupca vedúceho samostatného oddelenia“.

01.06.2008

59. V prílohe č. 2 časti 3. Colný kriminálny úrad v bode 3.06 sa na konci pripájajú tieto slová: „Vedúci zmeny“.

01.06.2008

60. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:

01.06.2008

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).“.

01.06.2008

61. Slová „štátny sviatok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „sviatok“ v príslušnom tvare.


01.06.2008

Čl. IV

01.06.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


01.06.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2008

Pavol Paška v. r.

01.06.2008

Robert Fico v. r.