Nájdených 2425
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
14/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 18.01.2018
359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2018
358/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2018
340/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2018
339/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2018
302/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 01.01.2018
278/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 01.01.2018
190/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní 18.07.2017
136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 01.06.2017
132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 01.06.2017
128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov 01.06.2017
 
...