Čiastka č. 92/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2015
324/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre notárov 01.12.2015
325/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 01.12.2015
326/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 01.01.2016
327/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti 01.01.2016
328/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov 01.01.2016
329/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o zastupovaní vo vízovom konaní
330/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie