Oznámenie č. 330/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2015.

330

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie.

Oznámenie o splnení vnútroštátnych podmienok v Slovenskej republike bolo 29. júna 2011 uložené u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2015.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 202/13 z 8. júla 2011.