Čiastka č. 58/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 06.08.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2015
189/2015 Z. z. Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti 01.09.2015
190/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií 01.09.2015
191/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2016