Čiastka č. 27/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2016
80/2015 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. 01.05.2015
81/2015 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu