Oznámenie č. 81/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

Čiastka 27/2015
Platnosť od 21.04.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

81

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 14 písm. a) a d) a § 33 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala

opatrenie z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je zohľadniť niektoré požiadavky na riadenie rizík bánk podľa právnych predpisov Európskej únie pre bankovú reguláciu, ktorými sa ustanovujú niektoré požiadavky na riadenie rizík a určujú náležitosti pre banky, ktorých dodržiavanie majú zabezpečiť príslušné orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 8/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.