Vyhláška č. 80/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

Čiastka 27/2015
Platnosť od 21.04.2015
Účinnosť od 01.05.2015

OBSAH

80

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 13. apríla 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. a), h) a i) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 382/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno a) znie:

a) spôsob vedenia evidencie údajov a termín oznamovania údajov úradu

1. o biomase pri výrobe elektriny spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie,

2. o spracovanej biomase,“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „spoločným spaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie“ nahrádzajú slovami „spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie a údaje o spracovanej biomase“.

3. V § 2 ods. 2 tabuľka znie:

Evidencia o nadobudnutí skutočného množstva biomasy využitej na výrobu elektriny
v roku ...
Poradové
číslo
Druh
biomasy
Množstvo
biomasy
v t
Spôsob nadobudnutia biomasyNáklady
v eurách
na obstaranie 1 t
biomasy
Spracovateľ biomasy
(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby,
ak jej bolo pridelené, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Nákupom od dodávateľa
biomasy (meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné
číslo fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby)
Vlastnou výrobou
1.
2.
3.

“.

4. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem kvality podľa odseku 1 spĺňať aj podmienku zaradenia dreva

a) medzi energetické štiepky alebo piliny podľa technických noriem,1) alebo

b) do kvalitatívnej triedy D podľa technických noriem,1a) ak ide o ihličnatú guľatinu alebo listnatú guľatinu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Napríklad STN 48 0057 Sortimenty dreva. Ihličnaté štiepky a piliny (48 0057) a STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny (48 0058).

1a) Napríklad STN EN 1316-1 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk (48 0065), STN EN 1316-2 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ (48 0065), STN EN 1927-1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle (48 0066), STN EN 1927-2 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice (48 0066), STN EN 1927-3 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky (48 0066).“.

5. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, posudzuje sa na účel doby podpory každý generátor samostatne podľa jeho času uvedenia do prevádzky a primárneho zdroja energie, pričom na účel podpory doplatkom sa vychádza z celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.“.

6. V § 7 ods. 3 sa čísla „10“ nahrádzajú číslami „5“.

7. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015

(1) Biomasu, ktorá spĺňa kvalitu a parametre na účely výroby elektriny podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2015, možno na účely výroby elektriny používať do 31. decembra 2015.

(2) Údaje o spracovateľovi biomasy v tabuľke uvedenej v § 2 ods. 2 sa nevypĺňajú do 31. decembra 2015, ak sa na výrobu elektriny používa biomasa podľa odseku 1.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015.


Jozef Holjenčík v. r.