Čiastka č. 6/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 01.02.2014
8/2014 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 01.02.2014
9/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 01.02.2014
10/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 01.02.2014
11/2014 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku 01.02.2014
12/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
13/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave