Vyhláška č. 8/2014 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014 do31.12.2019
Zrušený 438/2019 Z. z.

8

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

z 23. januára 2014,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 59 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona,

b) sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5 zákona,

c) funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,

d) podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,

e) podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 2

(1) Orgán verejnej moci na účely prevádzky ústredného portálu a zabezpečenia riadnej technickej realizácie elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona oznamuje úradu vlády názov a adresu sídla orgánu verejnej moci, typ orgánu verejnej moci, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN), e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona. Orgán verejnej moci bezodkladne oznamuje úradu vlády každú zmenu údajov uvedených v prvej vete. Úrad vlády na účely uvedené v prvej vete zverejňuje na ústrednom portáli vzor formulára, ktorý tvorí prílohu.

(2) Úrad vlády podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona zverejňuje na ústrednom portáli elektronický formulár na účely zverejňovania a aktualizácie informačného obsahu o činnosti orgánu verejnej moci pre verejnosť.

(3) Orgán verejnej moci zabezpečuje tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť prostredníctvom elektronického formulára podľa odseku 2.

§ 3

Funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom sú:

a) služby elektronickej podateľne pre orgán verejnej moci, ktorými sú

1. prevádzka elektronickej podateľne na účely prijímania podaní pre orgán verejnej moci podľa § 30 ods. 2 zákona,

2. prevádzka elektronickej podateľne pre zasielanie elektronických úradných dokumentov orgánu verejnej moci a autorizáciu prostredníctvom zaručenej elektronickej pečate,

b) služba modulu elektronických schránok, ktorou je zasielanie elektronických podaní a elektronických správ prostredníctvom komunikačného rozhrania pre ich podávanie, okrem elektronických podaní od orgánu verejnej moci,

c) služby modulu dlhodobého uchovávania, ktorými sú:

1. ukladanie dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

2. vydávanie kópií dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

3. konverzia dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,

d) služba autentifikačného modulu, ktorou je služba autentifikácie a prenosu informácie o overovanej identite, ak je poskytovaná inak ako prístupovému miestu alebo orgánu verejnej moci podľa zákona.

§ 4

(1) Základná úložná kapacita elektronickej schránky pre osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je 1 GB.

(2) Osoba iná ako orgán verejnej moci uhrádza úradu vlády náklady za zvýšenie základnej úložnej kapacity elektronickej schránky na obdobie jedného roka takto:

a) o 1 GB 10 eur,

b) o 10 GB 100 eur,

c) o 100 GB 1 000 eur.

§ 5

(1) Úrad vlády podľa zákona ako správca ústredného portálu sprístupňuje osobe oprávnenej na prístup do elektronickej schránky jej funkcie prostredníctvom webového prehliadača a rozhraním pre informačné systémy na webovom sídle http://www.slovensko.sk.

(2) Identifikačný údaj osoby, autentifikačný znak a autentifikátor, ktoré sú potrebné na prístup do ústredného portálu, sú neprenosné.

§ 6

(1) Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 % úložnej kapacity elektronickej schránky zasiela majiteľovi elektronickej schránky notifikáciu o tejto skutočnosti.

(2) Ak následne po notifikácii naplnenie elektronickej schránky presiahne úložnú kapacitu elektronickej schránky, úrad vlády zabezpečuje odstránenie najstarších prečítaných správ a notifikácií podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona; deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie sa rozumie aj deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie prístupom k nej z iného rozhrania informačného systému.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


Igor Federič v. r.


Príloha k vyhláške č. 8/2014 Z. z.

Formulár pre nahlásenie údajov
na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci podľa zákona
1.Názov orgánu verejnej moci* 
2.Typ orgánu verejnej moci* 
3.Identifikačné číslo organizácie (IČO)* 
4.Daňové identifikačné číslo (DIČ) 
5.Mesto/obec 
6.Ulica 
7.Súpisné číslo 
8.Orientačné číslo 
9.Poštové smerovacie číslo (PSČ) 
10.E-mailová adresa 
11.Telefónne číslo 
12.Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN) 
13.Identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci
13a.Meno*  
13b.Priezvisko* 
13c.Rodné číslo* 
14.Údaje kontaktnej osoby
14a.Kontaktná osoba 
14b.Funkcia kontaktnej osoby 
14c.E-mailová adresa 
14d.Telefónne číslo 
14e.Adresa pracoviska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) 

Dátum ....................... ..............................................................

Podpis vedúceho orgánu verejnej moci

Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára

Všetky údaje označené „*“ treba vyplniť, keďže bez poskytnutia týchto údajov nebude možné zriadiť elektronickú schránku orgánu verejnej moci podľa zákona.

1. Názov orgánu verejnej moci – Uvedie sa plný názov orgánu verejnej moci

2. Typ orgánu verejnej moci – Uvedie sa jedna z možností: rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, iná organizácia verejnej správy, úrad samosprávneho kraja, obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, štátny podnik, cirkevná organizácia.

3. Identifikačné číslo (IČO) – Uvedie sa identifikačné číslo organizácie (IČO); ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO), je identifikátorom súbor znakov pridelených podľa § 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

4. Daňové identifikačné číslo (DIČ) – Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa uvedie len vtedy, ak ho má orgán verejnej moci pridelené.

12. Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN)

IBAN – International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby. IBAN v Slovenskej republike v elektronickej forme má 24 alfanumerických znakov bez medzier. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky predstavujú kontrolné číslice, ďalej nasleduje štvormiestny kód banky, ktorý používame v platobnom styku aj v súčasnosti. IBAN ďalej pozostáva z prvej časti čísla účtu (predčíslie), ktorá má šesť znakov, a z druhej – základnej časti čísla účtu, ktorá má desať znakov. V Slovenskej republike musí mať IBAN vždy 24 znakov, to znamená, že ak v súčasnosti používané predčíslie účtu má menej ako šesť číslic, resp. v súčasnosti používaná základná časť čísla účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce číslice sú doplnené nulami tak, aby celkový počet znakov IBAN-u bol 24.

13c. Rodné číslo – Uvedie sa rodné číslo bez lomítka.

14. Údaje kontaktnej osoby – Uvedú sa požadované údaje osoby určenej na komunikáciu a preverenie správnosti údajov uvedených vo formulári.