Vyhláška č. 11/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 21. januára 2014,

ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby (ďalej len „nadlimitná zákazka“) zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom.

§ 2

Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

a) 134 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 zákona,

b) 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 zákona,

c) 134 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona, okrem zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v písmene e),

d) 207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona,

e) 207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii č. 8 prílohy č. 2 zákona, kategórii č. 5 podľa Spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zákona zadávanú verejným obstarávateľom,

f) 414 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,

g) 5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


Zita Táborská v. r.