Čiastka č. 30/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií 01.04.2014
81/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. 01.04.2014
82/2014 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva
83/2014 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri bankových úverov a záruk