Oznámenie č. 82/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

Čiastka 30/2014
Platnosť od 28.03.2014
Účinnosť do 22.02.2018
Zrušený 186/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

82

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. marca 2014 č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovuje vzor výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a vzor výkazu o vykonávaní finančného poradenstva finančným poradcom a spôsob predkladania oboch výkazov Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 9/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.