Čiastka č. 66/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 13.09.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
284/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.01.2014
285/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov 15.09.2013
286/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk 15.09.2013
287/2013 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 01.01.2014
r1/c66/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v úplnom znení zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 200/2013 Z. z. 13.07.2013