Čiastka č. 30/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 01.07.2013
116/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme 01.01.2014
117/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín 01.06.2013
118/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 01.06.2013
119/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 01.06.2013
120/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
121/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení
r1/c30/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 96/2012 Z. z. 01.07.2012