Čiastka č. 78/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 13.10.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
317/2012 Z. z. Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.10.2012
318/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 01.11.2012
319/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2013
320/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 15.10.2012