Zákon č. 319/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 01.01.2016

319

ZÁKON

z 19. septembra 2012,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 178/2004 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 12 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva.“ nahrádzajú slovami „utajované skutočnosti.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.“.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „riaditeľov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby“ nahrádzajú slovami „riaditeľa Vojenského spravodajstva“.

5. V § 7 ods. 1 sa slová „sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu3).“ nahrádzajú slovami „vykonávajú štátnu službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky a sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa citácia „Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“.

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 3b, 6 a 7 znejú:

3b) Napríklad § 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 5 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.“.

6) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7) § 190 zákona č. 346/2005 Z. z.“.

8. § 19 znie:

㤠19

Na plnení úloh Vojenského spravodajstva sa môžu podieľať aj zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere podľa osobitných predpisov.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákonník práce.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý osobitný predpis o ochrane utajovaných skutočností.1a)“.

Čl. II

Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru sa mení takto:

1. V § 10 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „obranného“.

2. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.