Zákon č. 318/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 01.11.2012

318

ZÁKON

z 19. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 45 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“.

2. V § 2 písm. a) sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 1a.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z.“.

4. V § 2 písm. i) sa za slovo „zneškodnenia“ vkladajú slová „oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako je pyrolýza, splynovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky, ktoré pri tomto spracovaní vznikajú, následne spália“.

5. V § 2 písm. j) sa vypúšťa slovo „parných“.

6. § 2 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

p) spaľovacím zariadením technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla,

q) palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.“.

7. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Zariadenia stacionárnych zdrojov sa podľa dátumu ich povolenia a dátumu ich uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia a podľa uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa ustanovených spôsobov.“.

8. V § 3 odsek 5 znie:

(5) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení stacionárneho zdroja podľa odseku 2, o jeho kategórii podľa odseku 4 a o členení zariadenia stacionárneho zdroja podľa odseku 3 rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.“.

9. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú z možností najlepších dostupných techník.5) Tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov.“.

10. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do tohto množstva sa nezapočítavajú emisie z medzinárodnej námornej dopravy a emisie z lietadiel okrem emisií z cyklu pristávania a štartu.“.

11. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 11, ktoré znejú:

(5) Cyklus pristávania a štartu lietadiel je cyklus v každom prevádzkovom režime vyjadrený týmito časmi:

a) približovanie štyri minúty,

b) pohyb a chod naprázdno na zemi 26 minút,

c) vzlietnutie 0,7 minúty,

d) stúpanie 2,2 minúty.

(6) Na účely plnenia dlhodobých cieľov zameraných na neprekračovanie kritických úrovní a kritických záťaží sú pre emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, amoniaku, prchavých organických zlúčenín a častíc PM2,5 ustanovené národné emisné stropy pre referenčný rok 2010 podľa osobitného predpisu5a) a pre referenčný rok 2020 sa ustanovia osobitným predpisom.5a)

(7) Kritická úroveň na účely hodnotenia cieľov podľa odseku 6 znamená koncentrácie znečisťujúcich látok v atmosfére, nad úrovňou ktorých sa podľa súčasných poznatkov môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na príjemcov, ako sú ľudia, rastliny, ekosystémy alebo materiály.

(8) Kritická záťaž znamená kvantitatívny odhad pôsobenia jednej alebo niekoľkých znečisťujúcich látok, pod ktorým sa podľa súčasných poznatkov nevyskytujú významné nepriaznivé vplyvy na určené citlivé zložky životného prostredia.

(9) Národný program znižovania emisií znečisťujúcich látok (ďalej len „národný program“) uvedených v odseku 6 vypracováva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom dodržať ustanovené národné emisné stropy. Národný program musí obsahovať informácie o prijatých a plánovaných postupoch a o opatreniach a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie znečisťujúcich látok, ako aj očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení národných emisií. Aktualizácia národného programu sa vykoná, ak je potrebné zabezpečiť ďalšie znižovanie emisií znečisťujúcich látok.

(10) Národný program a jeho aktualizácie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle. Zverejnené informácie musia byť zrozumiteľné a ľahko prístupné.

(11) Ministerstvo každoročne vypracováva a aktualizuje národné emisné inventúry a emisné projekcie pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 6.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z.“.

12. V § 5 ods. 18 sa slová „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.

13. V § 10 ods. 1 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 alebo požadovať vo vyjadreniach podľa § 31 ods. 8“.

14. V § 14 odseky 1 až 4 znejú:

(1) Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa vykoná podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike5) a všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie.

(2) V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) podľa tohto zákona alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní;13) ak palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.

(3) Palivá určené na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určené na pohon mobilných zdrojov, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na kvalitu, sa môžu uvádzať na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú tieto požiadavky. Ak ide o odpady a palivá z nich vyrobené, možno uvádzať na trh v Slovenskej republike len ustanovené druhy palív; to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu, preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom a obvodnému úradu životného prostredia.

(4) Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (ďalej len „výrobok“), je povinný vypracovať technickú dokumentáciu výrobku a na požiadanie ju poskytnúť spotrebiteľom, obvodnému úradu životného prostredia a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 8 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z .“.

15. V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel“.

16. V § 14 ods. 7 písm. a) sa slová „písm. t)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.

17. V § 14 ods. 10 sa slová „Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)“ nahrádzajú slovom „inšpekcii“.

18. § 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Podnikatelia uvedení v odsekoch 3 a 6 sú povinní umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu plnenia ustanovených povinností, predkladať im potrebné podklady a na vlastné náklady poskytovať inšpekcii potrebné množstvo vzorky paliva a regulovaného výrobku na kontrolu ich kvality.“.

19. V § 15 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,

b) dodržiavať emisné limity určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo emisné limity určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj takto určené, dodržiavať ustanovené emisné limity,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obvodným úradom životného prostredia alebo inšpekciou,

d) zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným obvodným úradom životného prostredia; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,

e) oznamovať obvodnému úradu životného prostredia každoročne do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,

f) odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, dovtedy kým nebude zabezpečená jeho prevádzka podľa písmena a),

g) informovať bezodkladne krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,14)

h) zabezpečiť automatizované monitorovacie systémy emisií, ak je tak ustanovené, a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou, podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie,

i) zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje podľa osobitného predpisu,15) a ak obvodný úrad životného prostredia určí podmienku monitorovania v súhlase alebo ak podmienku monitorovania určí správny orgán v integrovanom povolení16) a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie kvality ovzdušia,

j) umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

k) informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,

l) dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

m) vypracovať na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo program znižovania emisií aktualizovať,

n) dodržiavať určené emisné kvóty,

o) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a predkladať obvodnému úradu životného prostredia potrebné podklady,

p) vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju obvodnému úradu životného prostredia do 15. februára nasledujúceho roka; správa musí obsahovať zhodnotenie prevádzky stacionárneho zdroja a porovnanie skutočných emisií do ovzdušia a vody s emisnými limitmi,

q) monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj, a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo s podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané, bezodkladne o tom informovať obvodný úrad životného prostredia a inšpekciu a obvodnému úradu životného prostredia predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 8, a v ostaných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti predkladať najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste,

r) oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom16a) plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa písmen b), d), h) a l) obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii a oprávnenej technickej činnosti podľa písmena i) obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o päť pracovných dní a menej,

s) podieľať sa na vyzvanie krajského úradu životného prostredia na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,

t) poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia v ustanovenom čase, rozsahu a formáte a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii,

u) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným obvodným úradom životného prostredia alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,

v) znížiť výkon alebo zastaviť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia, ak sa do 24 hodín nedosiahne jeho prevádzka podľa písmena a) alebo sa neprejde na prevádzku s použitím nízko emisného paliva, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie prekročiť 120 hodín počas 12-mesačného obdobia,

w) informovať obvodný úrad životného prostredia a správny orgán v integrovanom povoľovaní o postupe podľa písmena v) do 48 hodín po vzniku poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia,

x) oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,

y) plniť podmienky uplatňovania prechodných opatrení a požiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, monitorovať a preukazovať ich ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, pre ktoré sa uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 15a ods. 1,

z) zastaviť v ustanovenej lehote prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich konkrétnu pec, ak prekračujú emisné limity, a plniť ustanovené požiadavky,

aa) bezodkladne obmedziť alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pri vzniku poruchy, dovtedy kým nebude zabezpečená ich prevádzka podľa písmena a), a plniť ustanovené požiadavky,

ab) informovať bezodkladne obvodný úrad životného prostredia a inšpekciu o porušení povinností podľa písmen a), b) a l), ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo stacionárneho zdroja prevádzkujúceho zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a bezodkladne prijať opatrenia na opätovné plnenie povinností, ktoré sa musia vykonať v čo najkratšom čase,

ac) požiadať správny orgán v integrovanom povoľovaní o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v písmene x) nemôžu dodržiavať určený emisný limit; neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní tejto výnimky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

16) § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z.

16a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Prechodné opatrenia

(1) Pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky, možno uplatňovať tieto prechodné opatrenia:

a) zaradiť spaľovacie zariadenie do prechodného národného programu do 30. júna 2020; spaľovacie zariadenie sa zaradí do prechodného národného programu, ak spĺňa ustanovené podmienky a jeho prevádzkovateľ preukáže, že do 30. júna 2020 dosiahne emisné limity pre jestvujúce spaľovacie zariadenia platné od roku 2016,

b) zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do 31. decembra 2022; prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie do 30. júna 2015 správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní,

c) zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023; prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie do 1. januára 2014 správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní.

(2) Prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac možno na základe zaradenia podľa odseku 1 oslobodiť od povinnosti dodržiavať prísnejšie emisné limity alebo stupne odsírenia.

(3) V žiadosti podľa odseku 1 písm. b) a c) musí prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac preukázať splnenie ustanovených podmienok.

(4) Prechodný národný program je program znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu vypracovaný podľa pravidiel Komisie pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ktoré splnia podmienky zaradenia do tohto programu a ktorý v prechodnom období reguluje emisie uvedených znečisťujúcich látok; ak ide o plynové turbíny, prechodný národný program reguluje iba znižovanie emisií oxidov dusíka.

(5) Prechodný národný program vypracuje ministerstvo a oznámi ho Komisii do 1. januára 2013. Ak Komisia nevznesie do 12 mesiacov od jeho doručenia námietku, považuje sa prechodný národný program za prijatý. Prijatý prechodný národný program zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

(6) Ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia vyradí spaľovacie zariadenie z prechodného národného programu, o čom informuje Komisiu. Ak ministerstvo vyradí spaľovacie zariadenie z prechodného národného programu podľa prvej vety, zverejní aktualizovaný prechodný národný program na svojom webovom sídle. Správny orgán v integrovanom povoľovaní je povinný bezodkladne zosúladiť ním vydané integrované povolenia s podmienkami aktualizovaného prechodného národného programu.

(7) Správny orgán v integrovanom povoľovaní je povinný na základe zaradenia spaľovacieho zariadenia do prechodných opatrení vykonať zodpovedajúcu zmenu integrovaného povolenia najneskôr do 31. decembra 2015.“.

21. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady.“.

22. V § 17 ods. 1 písm. b) až d) sa za slovami „§ 18 ods. 1“ vypúšťajú slová „a 9“ a vkladajú sa slová „a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2“.

23. V § 17 ods. 1 písmeno g) znie:

g) technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní, ak sa na technický výpočet, výnimky, osobitné podmienky a osobitné lehoty alebo na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní nevydá súhlas podľa písmen a) až f) alebo podľa § 18 ods. 1 alebo rozhodnutie podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.“.

24. V § 17 ods. 5 sa slová „nemá určený emisný limit“ nahrádzajú slovami „nie je uvedená v ustanovenom zozname znečisťujúcich látok“.

25. V § 18 ods. 8 písm. a) sa v slovnom spojení „katalógu odpadov“ nad slovo „odpadov“ umiestňuje odkaz 23a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch.“.

26. V § 18 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a do vody“.

27. V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:

f) určené emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a do vody,“.

28. V § 18 ods. 8 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) požiadavky na pH, teplotu a prietok vypúšťania odpadových vôd,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

29. V § 18 ods. 9 druhej vete sa slovo „súhlas“ nahrádza slovom „rozhodnutie“ a v tretej vete sa slovo „súhlasu“ nahrádza slovom „rozhodnutia“.

30. V § 18 ods. 10 sa slová „súhlasy podľa odsekov 1 a 9“ nahrádzajú slovami „súhlas podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa odseku 9“ a za slovo „súhlasu“ sa vkladajú slová „a rozhodnutia“.

31. V § 18 ods. 11 sa slová „súhlasu podľa odseku 9“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia podľa odseku 9“.

32. V § 20 ods. 3 písmeno b) znie:

b) osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody ustanovených týmto zákonom vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou28) (ďalej len „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek“); Slovenská národná akreditačná služba je na účely tohto zákona národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“),“.

33. V § 20 ods. 7 písm. a), § 20 ods. 9 písm. b), § 20 ods. 12 písm. b), § 21 ods. 3 písm. a) a b), § 21 ods. 4, § 23 písm. m) treťom a šestnástom bode a v § 24 ods. 2 písm. i) sa slová „oprávneného merania“ nahrádzajú slovami „oprávnenej technickej činnosti“.

34. V § 20 ods. 7 písm. k) sa slová „ak ide o zmenu mimo rozsahu flexibilnej akreditácie, činnosti podľa zmenenej dokumentácie možno vykonávať až po doručení stanoviska národného notifikačného orgánu k zmene“ nahrádzajú slovami „jednotlivú oprávnenú technickú činnosť mimo rozsahu flexibilnej akreditácie možno vykonať po vydaní povolenia podľa § 21“.

35. V § 20 ods. 7 písm. m) sa slovo „notifikačným“ nahrádza slovom „akreditačným“.

36. V § 20 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom16a) podľa písmena e),“.

37. V § 20 ods. 8 písm. d) sa slová „alebo kombinovanou akreditačnou a notifikačnou značkou“ nahrádzajú slovami „a akreditačnou značkou alebo notifikačnou značkou a kombinovanou akreditačnou značkou“.

38. V § 20 ods. 8 písmeno e) znie:

e) musí byť podpísaná

1. osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu vlastnoručne alebo ako dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,16a)

2. zodpovednou osobou za príslušnú oprávnenú technickú činnosť alebo zodpovednou osobou za technickú správnosť výsledku subdodávky, ak nejde o osobu podľa prvého bodu, vlastnoručne alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom;16a) podpisovanie správ, protokolov, certifikátov a iných obdobných dokladov o výsledku akreditovanej činnosti podľa akreditačných predpisov tým nie je dotknuté.“.

39. V § 20 ods. 14 písmená d) a e) znejú:

d) informuje ministerstvo o žiadostiach o vydanie, zmeny alebo o zrušenie osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek na účel určenia požiadaviek podľa písmena a),

e) oznamuje ministerstvu vydanie, zmeny, zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek,“.

40. V § 20 ods. 14 písm. h), § 23 písm. m) uvádzacej vete, § 23 písm. m) siedmom a pätnástom bode a v § 24 ods. 8 písm. e) sa slovo „meraní“ nahrádza slovami „technických činností“.

41. V § 20 odsek 16 znie:

(16) Na stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a na zodpovednú osobu subdodávateľa zodpovedajúcu za príslušnú odbornú činnosť sa vzťahujú požiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré sa týkajú oprávnených technických činností podľa svojho významu, okrem

a) osvedčenia o akreditácii, ak to medzinárodné normy, európske normy a technické špecifikácie vo veciach akreditácie pre stáleho subdodávateľa nepožadujú,

b) osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb za technickú správnosť výsledku subdodávky,

c) živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť pre príslušný odbor oprávnenej technickej činnosti; požiadavky osobitných predpisov31a) na vykonávanie subdodávok odborných technických činností pre tretiu stranu, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, tým nie sú dotknuté,

d) zásad oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 3 bodov 4, 5, 7, 16, 19 a 20; ostatné zásady sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu,

e) požiadavky vyhotovovať protokol alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku subdodávky v štátnom jazyku, ak oprávnená osoba priloží k svojej správe aj jeho úradný preklad,

f) finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 10 písm. c),

g) registrácie do informačného systému podľa odseku 11; tým nie je dotknutá jednotlivá notifikačná požiadavka sprístupňovať a aktualizovať informácie v informačnom systéme v ustanovenom rozsahu, bezodkladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva stále subdodávky oprávnenej technickej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

42. V § 23 písmeno h) znie:

h) spracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a emisné projekcie a spravuje Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje; jeho súčasťou je aj register spaľovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,“.

43. V § 23 písmeno n) znie:

n) je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva jej ustanovené informácie a správy v oblasti ochrany ovzdušia v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách,“.

44. V § 24 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. na základe výsledkov technických výpočtov.“.

45. V § 24 ods. 5 a § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 9“.

46. V § 24 ods. 6 sa za slovo „určenie“ vkladá slovo „výnimiek,“ a vypúšťa sa slovo „všeobecných“.

47. V § 25 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a odsúhlasuje“.

48. V § 25 ods. 2 písmeno a) znie:

a) nesplní povinnosti podľa § 15 ods.1 písm. f),“.

49. V § 26 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2“.

50. V § 26 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,“.

51. V § 26 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa odseku 1,“.

52. V § 26 ods. 3 písm. c) sa za slovo „určuje“ vkladajú slová „v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2“.

53. V § 26 ods. 3 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v tejto lehote zverejňuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,“.

54. V § 26 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o konanie podľa § 18,“.

55. V § 26 ods. 3 písm. j) sa vypúšťajú slová „v súhlasoch vydaných“ a slová „1 a“.

56. V § 26 ods. 3 písm. l) sa vypúšťa slovo „všeobecných“ a za slovo „prevádzkovania“ sa vkladajú slová „z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a“.

57. V § 26 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nie je určená v súhlase podľa odseku 1,“.

58. V § 26 ods. 3 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmená s) až w) sa označujú ako písmená r) až v).

59. V § 26 ods. 3 písm. t) sa slovo „určuje“ nahrádza slovami „môže určiť“.

60. V § 26 ods. 3 písm. u) sa slovo „určuje“ nahrádza slovami „môže určiť“ a vypúšťa sa slovo „všeobecné“.

61. V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

w) sprístupňuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.“.

62. V § 28 ods. 2 sa slová „rozhodnutia krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia a obcí v oblasti ochrany ovzdušia“ nahrádzajú slovami „opatrenia, požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie“.

63. V § 28 ods. 3 sa slová „nimi vydané rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „opatrenia, požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie“.

64. V § 30 odseky 1 až 9 znejú:

(1) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 3 300 eur do 330 000 eur, ak pri nebezpečnom poruchovom stave, ktorý bezprostredne ohrozuje ľudské zdravie alebo spôsobuje okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, nezastaví prevádzku stacionárneho zdroja, až kým nie je zabezpečená jeho prevádzka podľa § 15 písm. a).

(2) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží pokutu od 330 eur do 170 000 eur

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c), h), i), l), n), v), y), z) a aa), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) a s), povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g) a ab) a povinnosť neprekročiť povolený prevádzkový čas podľa § 15 ods. 1 písm. ac) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),

b) podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o požiadavkách na kvalitu palív ustanovené v § 14 ods. 3.

(3) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží pokutu od 160 eur do 33 000 eur

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) až r), t), u) a w), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) a ab), oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. x) a povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s),

b) podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie, preukazovaní kvality palív a o poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 14 ods. 12.

(4) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c), h), l), n), z) a aa), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) a s) a povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g) a ab) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

(5) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 33 eur do 6 700 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) až r), t) a u), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) a ab) a povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s).

(6) Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

(7) Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b), d) a g).

(8) Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, pokutu od 330 eur do 170 000 eur, ak poruší povinnosti o požiadavkách na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovené v § 14 ods. 6 alebo zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. b).

(9) Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike výrobky alebo regulované výrobky, pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 4, povinnosti o označovaní obalov ustanovené v § 14 ods. 6, povinnosti o vedení evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 10 alebo povinnosti ustanovené v § 14 ods. 12.“.

65. V § 31 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 1 písm. b), c), e), f) a g) a § 26 ods. 3 písm. r) a s)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. c), e), f) a g) a § 26 ods. 3 písm. r)“.

66. V § 31 ods. 2 sa za slovo „vydaní“ vkladajú slová „súhlasu alebo“.

67. V § 31 ods. 8 prvá veta znie: „Obvodný úrad životného prostredia príslušný na konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 18 ods. 1 a 9, § 26 ods. 3 písm. c), f), j), l), n) až p), t) a u) a § 31 ods. 2 je v integrovanom povoľovaní13) dotknutým orgánom.“.

68. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2012

(1) Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú merania na účely preukázania dodržania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár podľa doterajších predpisov, môžu príslušné oprávnené merania vykonávať do 31. decembra 2014.

(2) Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby podľa odseku 1 môžu vykonávať oprávnené merania, ak splnia podmienky a požiadavky na oprávnenú osobu podľa § 20 od 1. januára 2015.“.

69. V § 33 písmeno a) znie:

a) veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje, ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny, vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich, podmienky uplatňovania prechodných opatrení, náležitosti žiadosti na uplatňovanie prechodných opatrení, obsah a požiadavky prechodných národných programov, ich monitorovanie a preukazovanie a požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok (§ 3, 4, § 14 ods. 1 a § 15a ods. 2),“.

70. V § 33 písm. f) sa slová „prevádzkovateľom zdrojov“ nahrádzajú slovom „spotrebiteľom“.

71. V § 33 písmeno h) znie:

h) obsah a rozsah informácií a správ podávaných notifikačným orgánom Komisii a lehoty ich podávania, požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov a rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, o emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót, náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a rozsah, náležitosti a spôsob oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému [§ 15 ods. 1 písm. e) a u) a ods. 2, § 16 ods. 1 písm. d) a § 23 písm. n)],“.

72. V § 33 písm. i) sa vypúšťa slovo „všeobecných“ a slová „spôsob a požiadavky“ sa v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami „spôsob, lehoty a požiadavky“.

73. Slová „rozhodnutie o akreditácii“ a slová „osvedčenie o notifikácii“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek“ v príslušnom tvare.

74. Slová „všeobecná podmienka prevádzkovania“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podmienka prevádzkovania“ v príslušnom tvare okrem ustanovenia § 35.

75. Slová „svojej internetovej stránke“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

76. V prílohe č. 3 v názve a v bodoch 2, 3, 5 až 14, 16, 17, 18 písm. b) a c), 19 a 21 sa slová „oprávnené meranie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „oprávnená technická činnosť“ v príslušnom tvare.

77. V prílohe č. 3 štvrtý bod znie:

4. Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti, účel oprávnenej technickej činnosti, zisťované údaje alebo vykonávané technické činnosti, metodiky oprávnenej technickej činnosti, predpokladané neistoty výsledkov oprávnenej technickej činnosti a riešenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak boli určené najmenej päť pracovných dní pred plánovaným termínom jej vykonania inšpekcii alebo poverenej organizácii podľa § 15 ods. 1 písm. r).“.

78. V prílohe č. 3 piatom bode druhá veta znie:

„Nevykonať odber vzorky, meranie alebo inú zodpovedajúcu oprávnenú technickú činnosť na príslušnom monitorovacom mieste, ak je zrejmé, že podmienky jej vykonania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti.“.

79. V prílohe č. 3 bode 18 písmeno e) znie:

„e) má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 20 ods. 16.“.

80. V prílohe č. 4 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).“.

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 7 až 10.

81. Príloha č. 4 sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.