Čiastka č. 121/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 08.11.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 01.01.2012
378/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 01.01.2012
379/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku (Buenos Aires 25. júna 1984)
380/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení oznámenia č. 309/2011 Z. z.