Vyhláška č. 377/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

377

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. októbra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z. a vyhlášky č. 556/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona.“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.“.

3. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI

Vzor 02

4. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ

Vzor 03


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Lucia Žitňanská v. r.