Oznámenie č. 380/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení oznámenia č. 309/2011 Z. z.

Čiastka 121/2011
Platnosť od 08.11.2011

380

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že sa ruší oznámenie č. 309/2011 Z. z. publikované v čiastke 100 Zbierky zákonov Slovenskej republiky.