Čiastka č. 109/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 20.10.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
342/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.11.2011
343/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 01.01.2012
344/2011 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 01.01.2012
345/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa