Opatrenie č. 344/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20.10.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

344

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. októbra 2011,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2012 sa zvyšujú o 3,3 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Jozef Mihál v. r.