Čiastka č. 40/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok 15.03.2010
75/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
76/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán, urobených vyhláseniach a uplatnených výhradách k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996