Čiastka č. 178/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 14.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
468/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 14.12.2010
469/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 01.01.2011
470/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
471/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
472/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania