Oznámenie č. 471/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 178/2010
Platnosť od 14.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

471

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie č. MF/24261/2010-731 z 18. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.