Čiastka č. 111/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
287/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 15.07.2010
288/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z. 01.07.2010
289/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 01.07.2010
290/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu 01.07.2010
291/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami 01.07.2010
292/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami 01.07.2010
293/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
294/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme
295/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov