Čiastka č. 74/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 29.05.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
191/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
192/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
193/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel 01.06.2009
194/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát 01.06.2009
195/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
196/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji
197/2009 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla
198/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci