Čiastka č. 129/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 29.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
344/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 01.09.2008
345/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva 31.12.2008
346/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok 01.09.2008
347/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)