Nariadenie vlády č. 345/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva

Čiastka 129/2008
Platnosť od 29.08.2008
Účinnosť od 31.12.2008

345

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2008,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva.


§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 345/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva (Ú. v. EÚ L 163, 23. 6. 2007).