Čiastka č. 254/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
613/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.01.2008
614/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 01.01.2008
615/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol 01.01.2008
616/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov 01.01.2008