Nariadenie vlády č. 613/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 254/2007
Platnosť od 21.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 602/2008 Z. z.

613

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. decembra 2007,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2008 platová tarifa uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 613/2007 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
   1. 9 220
   2. 9 970
   3. 10 800
   4. 11 750
   5. 14 030
   6. 14 900
   7. 16 870
   8. 18 090
   9. 20 620
 10. 23 510
 11. 26 810