Čiastka č. 175/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
465/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze 01.08.2006
466/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou 01.08.2006
467/2006 Z. z. Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh 11.03.2007
r1/c175/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z.