Vyhláška č. 466/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou

Čiastka 175/2006
Platnosť od 21.07.2006
Účinnosť od 01.08.2006

OBSAH

466

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 9 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 451/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Do skupiny textilných vlákien a priadzí, textilných, odevných a usňových výrobkov a ich súčastí patria CS: 5106 až 5108, 5110, 5205, 5206, 5306, 5402, 5403, 5509, 5510, 6103, 6104, 6107 až 6112, 6114 až 6116, 6201, 6203 až 6214, 6217, 6301, 6302, 6503 00, 6504 00 00, 6505, 6506, 4104 až 4107, 4112 až 4115, 4201 až 4205, 6401 až 6406.“.

2. V § 4 sa vypúšťajú slová „a trh členských štátov Európskej únie“.

3. § 5 znie:

㤠5

(1) Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ preukazuje vykonaním skúšky bezpečnosti výrobku v akreditovanom skúšobnom laboratóriu6) alebo dá posúdiť zhodu akreditovanému certifikačnému orgánu na výrobky; o výsledkoch tejto skúšky vedie písomnú evidenciu7) a na požiadanie orgánu dohľadu8) mu ju predloží na nahliadnutie.

(2) Stanovenie jednotlivých parametrov na určenie zhody vlastností výrobkov s požiadavkami na ich bezpečnosť pre užívateľa sa realizuje prostredníctvom skúšobných metód a postupov uvedených v príslušných slovenských technických normách. Akreditované skúšobné laboratórium môže použiť aj inú vhodnú platnú metódu, ktorá poskytuje rovnako spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky skúšok.

(3) Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ môže preukázať vyhlásením o zhode výrobku s ustanoveniami tejto vyhlášky, vydaným v súlade s technickou normou8a) na základe skúšok vykonaných v akreditovanom skúšobnom laboratóriu alebo posúdením zhody akreditovaným certifikačným orgánom na výrobky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 8 a 8a znejú:

7) § 8 zákona č. 264/1999 Z. z.

8) Napríklad § 64 a 65 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 264/1999 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8a) STN EN ISO/IEC 17050-1 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004), STN EN ISO/IEC 17050-2 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2:2004).“.

4. V § 6 prvá veta znie:

„Požiadavky ustanovené v tejto vyhláške sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a Turecku alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.


Ľubomír Jahnátek v. r.