208

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. apríla 2005

o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. u) a v) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,

b) podrobnosti o spracovaní a skladovaní ektroodpadu,

c) podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,

d) podrobnosti o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu,

e) podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,

f) zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona,

g) prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,

h) podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.

§ 2

Zoznam zariadení

Zoznam zariadení podľa kategórií a druhov, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona, je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh

(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickým symbolom, ktorý pozostáva z pojazdnej zbernej nádoby na odpad prečiarknutej krížom. Vzor grafického symbolu na označenie elektrozariadenia je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Grafický symbol sa musí vyznačiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.

§ 4

Technické požiadavky na nakladanie s elektroodpadom

(1) Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení na

1. veľké domáce spotrebiče (kategória č. 1 – druhy 1.5 až 1.18),

2. chladničky a mrazničky (kategória č. 1 – druhy 1.1 až 1.4 a kategória č. 8 – druh 8.8),

3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (kategória č. 3 – druhy 3.1 až 3.21 okrem obrazoviek z kategórie č. 3 – z druhov 3.4 a 3.5),

4. spotrebná elektronika (kategória č. 4 – druhy 4.1, 4.3 až 4.8),

5. televízne prijímače a obrazovky z osobných počítačov (kategória č. 4 – druh 4.2 a obrazovky z kategórie č. 3 – z druhov 3.4 a 3.5),

6. svetelné zdroje s obsahom ortuti (kategória č. 5 – druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje obsahujú ortuť),

7. malé domáce spotrebiče (kategória č. 2 – druhy 2.1 až 2.12), svetelné zdroje (kategória č. 5 – druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje neobsahujú ortuť), elektrické a elektronické náradie (kategória č. 6 – druhy 6.1 až 6.8), hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (kategória č. 7 – druhy 7.1 až 7.6), zdravotnícke zariadenia (kategória č. 8 – druhy 8.1 až 8.7, 8.9 a 8.10), prístroje na monitorovanie a kontrolu (kategória č. 9 – druhy 9.1 až 9.5) a predajné automaty (kategória č. 10 – druhy 10.1 až 10.5).

(2) Miesta určené na skladovanie elektroodpadu pred ich spracovaním musia

a) byť zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok,

b) mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín,

c) mať vhodné miesta na skladovanie elektroodpadu v členení na

1. veľké domáce spotrebiče (kategória č. 1 – druhy 1.5 až 1.18),

2. chladničky a mrazničky (kategória č. 1 – druhy 1.1 až 1.4 a kategória č. 8 – druh 8.8),

3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (kategória č. 3 – druhy 3.1 až 3.21 okrem obrazoviek z kategórie č. 3 – z druhov 3.4 a 3.5),

4. spotrebná elektronika (kategória č. 4 – druhy 4.1, 4.3 až 4.8),

5. televízne prijímače a obrazovky z osobných počítačov (kategória č. 4 – druh 4.2 a obrazovky z kategórie č. 3 – z druhov 3.4 a 3.5),

6. svetelné zdroje s obsahom ortuti (kategória č. 5 – druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje obsahujú ortuť),

7. malé domáce spotrebiče (kategória č. 2 – druhy 2.1 až 2.12), svetelné zdroje (kategória č. 5 – druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje neobsahujú ortuť), elektrické a elektronické náradie (kategória č. 6 – druhy 6.1 až 6.8), hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (kategória č. 7 – druhy 7.1 až 7.6), zdravotnícke zariadenia (kategória č. 8 – druhy 8.1 až 8.7, 8.9 a 8.10), prístroje na monitorovanie a kontrolu (kategória č. 9 – druhy 9.1 až 9.5) a predajné automaty (kategória č. 10 – druhy 10.1 až 10.5).

(3) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí spĺňať tieto požiadavky:

a) technológia musí byť prevádzkovo odskúšaná,

b) každá nová technológia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,

c) musí byť preukázateľne zabezpečené zhodnotenie alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní eletroodpadu.

(4) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí mať

a) váhu na meranie hmotnosti elektroodpadu prijatého na spracovanie,

b) nepriepustnú podlahu v mieste nakladania s nebezpečnými odpadmi,

c) skladové priestory na uskladnenie rozobratých náhradných dielcov,

d) samostatné priestory vhodne vybavené na uskladnenie nebezpečného odpadu, účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín v priestoroch určených na spracovanie elektroodpadu.

(5) Z elektroodpadu sa musia prednostne odobrať tieto látky a súčiastky:

a) kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,

b) súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,

c) batérie,

d) dosky s plošnými spojmi, ak je povrch dosky väčší ako 10 cm2,

e) tonerové kazety,

f) plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,

g) súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,

h) katódové trubice,

i) chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC) alebo hydrofluorované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),

j) plynové výbojky,

k) obrazovky s tekutými kryštálmi (v prípade potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,

l) vonkajšie elektrické káble,

m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,1)

n) súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami,2)

o) elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška > 25 mm, priemer > 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).

(6) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z elektrozariadení používané na chladenie zaradené podľa prílohy č. 1 do kategórie č. 1 – druhov 1.1 až 1.4 a kategórie č. 8 – druhu 8.8 musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 a mať k dispozícii zariadenie na odstránenie a zachytenie plynov a mazív z chladiaceho okruhu.

(7) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z televíznych prijímačov zaradené podľa prílohy č. 1 do kategórie č. 4 – druhu 4.2 a zariadenie na spracovanie elektroodpadu z obrazoviek osobných počítačov zaradené podľa prílohy č. 1 do kategórie č. 3 – druhov 3.4 a 3.5 musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 a mať samostatný priestor vyhradený na demontáž vybavený špeciálnym zariadením a systém oddelenia a zachytávania fluorescenčnej vrstvy.

(8) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu zo svetelných zdrojov zaradené podľa prílohy č. 1 do kategórie č. 5 – druhov 5.1 až 5.6 musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 a mať k dispozícii zariadenie na zachytávanie plynov s obsahom ortuti.

§ 5

Register výrobcov elektrozariadení

(1) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi, obsahuje

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) obchodné meno a miesto podnikania,

d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,

e) identifikačné číslo,

f) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní ustanovené povinnosti individuálne,

g) údaj o výške a druhu záruky, ak ide o individuálne plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,

h) kategóriu elektrozariadení, druhy elektrozariadení v rámci kategórie a značky jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne, ktoré výrobca elektrozariadení uvádza na trh.

(2) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú právnickými osobami, obsahuje

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) obchodné meno a sídlo,

d) identifikačné číslo,

e) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní tieto povinnosti individuálne,

f) údaj o výške a druhu záruky, ak ide o individuálne plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,

g) kategóriu elektrozariadení, druhy elektrozariadení v rámci kategórie a značky jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne, ktoré výrobca elektrozariadení uvádza na trh.

(3) Register výrobcov elektrozariadení sa vedie v elektronickej forme a je verejne prístupný.

(4) Vzor potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení je uvedený v prílohe č. 3.

§ 6

Hlásenie spracovateľa elektroodpadu

(1) Hlásenie o údajoch z evidencie spracovateľa elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu na tlačive Hlásenie spracovateľa elektroodpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4; hlásenie sa podáva výrobcovi elektrozariadení štvrťročne a Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(2) Hlásenie spracovateľa elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v písomnej forme päť rokov.

(3) Prevádzková dokumentácia o spracovaní elektroodpadu podľa § 54d písm. d) zákona sa vedie v rozsahu prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa osobitného predpisu.3)

§ 7

Hlásenie výrobcu elektrozariadení

(1) Hlásenie o údajoch z evidencie výrobcu elektrozariadení podáva výrobca elektrozariadení na tlačive Hlásenie výrobcu elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, ministerstvu do 31. marca nasledujúceho roka.

(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení uchováva výrobca elektrozariadení v písomnej forme päť rokov.

§ 8

Prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov a polybrómovaných difenyléterov

(1) Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona, je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) nesmú presiahnuť 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie kadmia nesmú presiahnuť 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.

§ 9

Výška sadzby a spôsob výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení

(1) Výška záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení v prípade viazaného bankového účtu sa vypočíta takto:

A = ∑ mi ai ,

kde A – výška záruky (Sk),

ai – výška sadzby podľa kategórií elektrozariadení (Sk/t) podľa prílohy č. 7,

mi – množstvo elektrozariadení uvedených na trh podľa kategórií elektrozariadení v predchádzajúcom kalendárnom roku (t),

i – 1 až 7.

(2) Ak ide o záruku formou viazaného bankového účtu, výrobcovia vkladajú peňažné prostriedky na viazaný bankový účet najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 10

Prechodné ustanovenie

Záruka sa skladá prvýkrát za obdobie od 13. augusta 2005 do 31. decembra 2005 za elektrozariadenia uvedené na trh v tomto období.

§ 11

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.


§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Zoznam zariadení podľa kategórií a druhov, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče

Druh:

1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče

1.2 Chladničky

1.3 Mrazničky

1.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

1.5 Práčky

1.6 Sušičky

1.7 Umývačky riadu

1.8 Sporáky a rúry na pečenie

1.9 Elektrické sporáky

1.10 Elektrické varné dosky

1.11 Mikrovlnné rúry

1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie

1.14 Elektrické radiátory

1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

1.16 Elektrické ventilátory

1.17 Klimatizačné zariadenia

1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče

Druh:

2.1 Vysávače

2.2 Čističe kobercov

2.3 Iné spotrebiče na čistenie

2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo

2.6 Hriankovače

2.7 Fritézy

2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

2.9 Elektrické nože

2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

2.12 Váhy

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

Druh:

Centralizované spracovanie údajov

3.1 Servery

3.2 Minipočítače

3.3 Tlačiarne

Osobné počítače

3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)

3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)

3.6 Notebooky

3.7 Elektronické diáre

3.8 Tlačiarne

3.9 Kopírovacie zariadenia

3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje

3.11 Vreckové a stolové kalkulačky

3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

3.13 Užívateľské terminály a systémy

3.14 Faxové prístroje

3.15 Telex

3.16 Telefónne prístroje

3.17 Telefónne automaty

3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje

3.19 Mobilné telefónne prístroje

3.20 Záznamníky

3.21 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika

Druh:

4.1 Rozhlasové prijímače

4.2 Televízne prijímače

4.3 Videokamery

4.4 Videorekordéry

4.5 Hi-fi zariadenia

4.6 Zosilňovače zvuku

4.7 Hudobné nástroje

4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

Kategória č. 5: Svetelné zdroje

Druh:

5.1 Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach

5.2 Lineárne žiarivky

5.3 Kompaktné žiarivky

5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

Druh:

6.1 Vŕtačky

6.2 Pílky

6.3 Šijacie stroje

6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razecie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely

6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

Druh:

7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

7.2 Konzoly na videohry

7.3 Videohry

7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami

7.6 Hracie automaty

Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

Druh:

8.1 Zariadenia na rádioterapiu

8.2 Kardiologické prístroje

8.3 Prístroje na dialýzu

8.4 Dýchacie prístroje

8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu

8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku

8.7 Analyzátory

8.8 Mrazničky

8.9 Prístroje na fertilizačné testy

8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu

Druh:

9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

9.2 Tepelné regulátory

9.3 Termostaty

9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)

Kategória č. 10: Predajné automaty

Druh:

10.1 Predajné automaty na teplé nápoje

10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky

10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky

10.4 Automaty na výdaj peňazí

10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov

Príloha č. 2 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Vzor grafického symbolu NA označenie elektrozariadenia

Obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Vzor

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Vzor

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Vzor

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona

1. Ortuť v kompaktných žiarivkách s obsahom najviac 5 mg na žiarivku.

2. Ortuť v lineárnych žiarivkách na všeobecné ciele použitia s obsahom najviac

a) halofosfát 10 mg,

b) trifosfát s bežnou životnosťou 5 mg,

c) trifosfát s dlhou životnosťou 8 mg.

3. Ortuť v lineárnych žiarivkách na špeciálne ciele použitia.

4. Ortuť v iných žiarivkách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.

5. Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a vo fluorescenčných trubiciach.

6. Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0, 35 % olova hmotnosti zliatiny, hliník s obsahom do 0, 4 % olova hmotnosti zliatiny a meď s obsahom do 4 % olova hmotnosti zliatiny.

7. Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. olovo ako prvok v zliatine olova s obsahom olova najmenej 85 % hmotnosti zliatiny).

8. Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie.

9. Olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).

10. Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa osobitných predpisov.1)

11. Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.

12. Deka-BDE na polymerické použitia.

13. Olovo v olovnato-bronzových ložiskách a objímkach žiariviek.

14. Olovo používané v príslušných systémoch pin konektorov.

15. Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.

16. Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.

17. Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a súborom mikroprocesorov s obsahom olova väčším ako 80 % a menším ako 85 % hmotnosti zliatiny.

18. Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súborov integrovaného obvodu Flip Chip.

19. Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.

20. Halogenid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.

21. Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu výbojok (obsah olova najviac 1 % hmotnosti výbojky), ak sa používajú ako opaľovacie výbojky, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ale aj ako špeciálne výbojky na reprografiu – diazografiu, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

22. Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných, energeticky úsporných žiarivkách.

23. Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných žiarivkách používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).

24. Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.

25. Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet – RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami.

26. Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s NiFe olovenými rámami a olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s medeno-olovenými rámami.

27. Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH – plated through hole).

28. Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a vo fritovom článku (frit ring), ako aj v tlačových pastách (print pastes).

29. Oxid olova v sklenom obale žiaroviek s ultrafialovým žiarením (BLB – Black Light Blue).

30. Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125dB SPL a viac.

31. Olovo viazané v krištáľovom skle.2)

Príloha č. 7 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

VÝŠKA SADZBY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ

Kategória elektrozariadenia ai - sadzba záruky
(Sk/t)
1.Veľké domáce spotrebiče okrem druhov 1.1 až 1.4
Veľké domáce spotrebiče - druhy 1.1 až 1.4
5 000
17 000
2.Malé domáce spotrebiče 12 000
3.Informačné technológie a telekomunikačné elektrozariadenia 17 000
4.Spotrebná elektronika 16 000
5. Svetelné zdroje 32 000
6.Elektrické a elektronické náradie
(okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)
15 000
7.Hračky, elektrozariadenia určené na športové a rekreačné
účely
17 000

Príloha č. 8 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení v znení smernice 2003/108/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).

3. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 618/2005 z 18. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES na účely stanovenia maximálnych prípustných hodnôt koncentrácie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 214, 19. 8. 2005).

4. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 717/2005 z 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 271, 15. 10. 2005).

5. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 747/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 280, 25. 10. 2005).

6. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 310/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova (Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006).

7. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 690/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).

8. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 691/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
§ 1 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

2) § 17y zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

3) § 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

4) § 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chcemických látok a vybraných chemických látok, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané.

1) § 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 2 a príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia.