Čiastka č. 245/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
626/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2006
627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.01.2006
628/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.01.2006
629/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 01.01.2006
r1/c245/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 593/2005 Z. z.